บ้านใกล้จราจรคับคั่งโยงเสื่ยงสมองเสื่อม

บ้านใกล้จราจรคับคั่งโยงเสี่ยงสมองเสื่อม

ผลการศึกษาในแคนาดาชี้ การอาศัยอยู่ใกล้กับย่านที่มีการจราจรคับคั่งสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงขึ้นต่อสมองเสื่อม

            ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของบ้านพักอาศัยกับถนนที่มีการจราจรหนาแน่นและความเสี่ยงต่อสมองเสื่อม โดยพบความเสี่ยงสูงขึ้นร้อยละ 7 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในระยะ 50 เมตร และลดลงมาเป็นร้อยละ 4 สำหรับระยะ 50-100 เมตร และร้อยละ 2 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในระยะ 101-200 เมตร ขณะที่ไม่พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในระยะเกินกว่า 200 เมตรมีความเสี่ยงสูงขึ้น

คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 20-85 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในนครออนตาริโอของแคนาดาเป็นเวลา 10 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2002-2012 รวม 6.6 ล้านคน ซึ่งการศึกษาได้เผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของบ้านพักอาศัยและความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมดังกล่าว อย่างไรก็ดี จากการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์กับการเกิดโรคพาร์กินสัน หรือ multiple sclerosis

อนึ่ง คณะผู้ศึกษาวิจัยย้ำว่าการศึกษาวิจัยนี้บ่งชี้เพียงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและการเกิดโรคเท่านั้น แต่ยังไม่อาจสรุปว่าการอาศัยอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรแออัดเป็นสาเหตุให้ความเสี่ยงสมองเสื่อมสูงขึ้นหรือไม่ และอาจมีปัจจัยหลายตัวที่มีบทบาทในความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นอนุภาคเล็ก และมลพิษทางเสียง ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป