AFPSS 2017“Soft Tissue and Facial Bone Contouring” ความสำเร็จของแพทย์ไทยสู่การก้าวไกลในระดับนานาชาติ

AFPSS 2017“Soft Tissue and Facial Bone Contouring” ความสำเร็จของแพทย์ไทยสู่การก้าวไกลในระดับนานาชาติ

ประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งเอเชีย ร่วมกับสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ภายใต้ธีม Soft Tissue and Facial Bone Contouring” ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับความรู้และความสามารถของแพทย์เกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมสร้างตกแต่งใบหน้าให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ รวมถึงมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าทั้งฝั่งเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มาร่วมงานประชุมครั้งนี้

            ศ.นพ.สมยศ คุณจักร นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติ มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาจากหลายประเทศ ทั้งในแถบเอเชีย ยุโรป และอเมริกา จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เนื่องจากทุกครั้งที่มีการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องได้รับความรู้ ประโยชน์ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ  จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไม่มากก็น้อย เพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุง ไปพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด ซึ่งผมเห็นว่าหัวข้อของงานประชุมในครั้งนี้มีความน่าสนใจทุกหัวข้อ แต่ที่สนใจเป็นพิเศษ คือ การทำศัลยกรรมตกแต่งบริเวณจมูกและใบหน้า เพราะส่วนใหญ่คนในแถบเอเชียจะมีปัญหาเรื่องตา จมูก และเรื่องของรูปใบหน้าเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเน้นการเปลี่ยนโครงสร้างกระดูกตามที่ผู้บริโภคต้องการ

“จริง ๆ แล้วศัลยกรรมตกแต่ง 80-90% อยู่ที่บริเวณใบหน้า ส่วนอื่นก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับ จุดสำคัญของการทำศัลยกรรมคือ เราต้องทบทวนเรียนรู้ตลอดเวลา เนื่องจากยังมีการค้นพบอะไรใหม่ ๆ เทคนิคใหม่ ๆ เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา รวมถึงเราต้องเข้าใจในลักษณะของคนที่เราทำศัลยกรรม แม้ว่าความสวยงามของใบหน้าและคอ เราเคยศึกษาและมีคำแนะนำอยู่แล้วในเรื่องของสัดส่วน แต่ก็ต้องเคารพความเห็นของผู้ป่วยด้วยว่า ต้องการอะไรซึ่งสิ่งนี้สำคัญที่สุด สำคัญกว่าทฤษฎี เพราะทฤษฎีไม่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยทุกรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เราเปิดเป็น Medical Hub ซึ่งมีชาวต่างประเทศเข้ามารับบริการจากเรา ไม่ว่าจะเป็นแถบตะวันออกกลาง จีน อินเดีย ทำให้ความต้องการของคนในแต่ละชาติแตกต่างกัน การที่เราเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งที่ดีจึงต้องเรียนรู้และเคารพความต้องการของผู้ป่วยด้วย”

         ผศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย อุปนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย และ Vice President (Reception and Placement Committee) ของงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 8 และอาจารย์พิเศษภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า การประชุมครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเกือบ 300 คน ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดและมีผู้ให้ความสนใจมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดมา ถือเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้เพื่อประโยชน์แก่คนไข้ อีกทั้งยังทำให้รู้ว่าแพทย์ในเมืองไทยเองก็มีดีไม่แตกต่างจากต่างประเทศ

            ทั้งนี้บรรยากาศในการจัดงานประชุม นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ เทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าจากการบรรยายให้ความรู้ การสาธิตการทำหัตถการบริเวณใบหน้าอาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม และการถ่ายทอดสดการทำศัลยกรรมจากศัลยแพทย์ชาวไทยและต่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วม 15-16 ท่าน โดยรูปแบบการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

            ส่วนที่ 1 Lecture จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำศัลยกรรม เช่น ยกหน้า ทำตา ทำจมูก โดยจะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับใบหน้า เช่น การตัดโหนกแก้ม การตัดกราม

            ส่วนที่ 2 Soft Cadaveric จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการสาธิตการทำหัตถการบริเวณใบหน้าอาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม ซึ่งจะมีการสาธิตการผ่าตัดเปิดหัวตา หางตา การปรับรูปทรงจมูก การยกหน้าแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเน้นทางด้านการตัดโหนกแก้ม การตัดกราม การเลื่อนคาง

            ส่วนที่ 3 Live Surgery จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะเป็นการสาธิตตัวอย่างการทำศัลยกรรมจากศัลยแพทย์ของประเทศไทยและประเทศเกาหลี ยกตัวอย่างเช่น Dr.Seong Yik Han ศัลยแพทย์จากประเทศเกาหลีจะสาธิตการผ่าตัดโหนกแก้มสไตล์เกาหลี การเลื่อนคาง และขณะเดียวกันทีมศัลยแพทย์ไทยจะสาธิตการผ่าตัดโหนกแก้มอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

            “จุดเด่นของงานประชุมครั้งนี้คือ การนำเอา Soft Tissue ไม่ว่าจะเป็นการทำศัลยกรรมหัวตา หางตา การทำจมูก การยกหน้า ร่วมกับ Facial Bone Contouring หรือการปรับบริเวณรูปหน้า ซึ่งงานประชุมในรูปแบบนี้มีค่อนข้างน้อย ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ยังมีการประสานงานเพื่อนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการตัดโหนกแก้ม ตัดกราม มาทั้งหมด 12 ชุด และ Station Demo อีก 2 ชุด เพื่อใช้ในการสาธิตการทำหัตถการบริเวณใบหน้าอาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม และยังมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโดยเฉพาะมาร่วมงานเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งเราก็สามารถทำได้จนประสบความสำเร็จ แม้แต่ที่ประเทศเกาหลีเองยังชื่นชมว่าเราจัดการประชุมได้ดีและยิ่งใหญ่”         

         Dr.Travis Tollefson (USA) หนึ่งในวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงหัวข้อที่นำมาเสนอในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดจมูกในสไตล์ตะวันตกและการยกหน้าซึ่งแตกต่างจากการทำจมูกของทางตะวันออกหรือบ้านเรา โดยเป็นการเสริมแบบไม่ใช้ซิลิโคน และยังกล่าวถึงแนวโน้มของการทำศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าในอนาคตด้วยว่าจะเป็นการผ่าตัดที่เล็กลง แต่จะได้ผลดีขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันมีความเร่งรีบกับการทำงานและการใช้ชีวิตมาก วิธีการผ่าตัดที่เล็กลงจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันการทำศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าก็ยังมีวิธีการทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น การฉีดฟิลเลอร์ โบทอกซ์ ซึ่งวิธีเหล่านี้นอกจากจะได้ผลดีและใช้เวลาในการฟื้นตัวน้อยแล้ว ยังทำให้ไม่ต้องบาดเจ็บมากด้วย

            ด้าน พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล ผู้ช่วยวิเทศสัมพันธ์สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นงานประชุมเชิงวิชาการเพื่อสอนความรู้ที่ถูกต้องให้บรรดาแพทย์เฉพาะทาง และเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่างานนี้เป็นการรวมตัวกันของหมอ Facial Plastic ที่มีความสามารถ มีชื่อเสียงจากทั่วเอเชียมารวมกัน โดยครั้งนี้เรามุ่งไปที่ Bone Contouring หมายถึงว่าการปรับรูปหน้าที่เป็นในส่วนของกระดูก เช่น กระดูกโหนกแก้ม กระดูกขากรรไกรล่าง ปรับเปลี่ยนรูปหน้า แต่ก็มีความรู้อย่างอื่นเสริมเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการทำตา ดึงหน้า ทำจมูก ก็เป็นส่วนสำคัญ และสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีความรู้ก็จะได้รับความรู้ เพราะว่ามีทั้งส่วนที่เป็น Lecture เป็นส่วนการบรรยายทางวิชาการ และในส่วนที่เป็น Cadaver ที่ได้ลงมือผ่าปฏิบัติจริงกับอาจารย์ใหญ่ นอกจากนี้ก็ยังมีโบนัสเพิ่มเติมคือ การให้ดูการผ่าตัดในคนไข้จริงเพื่อให้คนที่ไม่เคยรู้จะได้เรียนรู้ ได้รู้วิธีที่ถูกต้อง ส่วนคนที่รู้แล้วก็จะเป็นการอัพเดทความรู้ใหม่และจะได้ไม่ลืมความรู้เก่า ถือเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้เดิม

            นพ.กิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย กล่าวถึงความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ว่า สาเหตุที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากวิทยากรผู้บรรยายที่มาร่วมงานหลาย ๆ ท่านเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะจึงสนใจและอยากมาเข้าร่วมประชุม อีกทั้งหัวข้อการประชุมที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจมูก การทำตา การดึงหน้า การยกคิ้ว ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่รู้จักกันมาร่วมการประชุมหลายคน จึงถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนพบปะสังสรรค์กัน โดยหัวข้อที่สนใจเป็นพิเศษคือ Rhinoplasty เนื่องจากปกติก็ทำเกี่ยวกับ Rhinoplasty อยู่แล้ว   ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเทคนิคการผ่าตัดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่านที่มาบรรยาย รวมถึงตัวอย่างเคสที่นำมาแสดงให้ดู ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและปรับใช้กับคนไข้ของเราได้