Tenofovir เทียบกับยาหลอกสำหรับป้องกัน Hepatitis B จากแม่สู่ลูก

Tenofovir เทียบกับยาหลอกสำหรับป้องกัน Hepatitis B จากแม่สู่ลูก

N Engl J Med 2018;378:911-23.

            หญิงตั้งครรภ์ที่มี load ของเชื้อ hepatitis B virus (HBV) สูงขึ้นมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสู่ทารกในครรภ์แม้ทารกได้รับ hepatitis B immune globulin คณะผู้ศึกษาวิจัยดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบแบบปกปิดสองทางในประเทศไทยโดยสุ่มให้หญิงตั้งครรภ์ซึ่งมี hepatitis B e antigen (HBeAg) เป็นบวกและมี alanine aminotransferase 60 IU หรือน้อยกว่า/ลิตรได้รับ tenofovir disoproxil fumarate (TDF) หรือยาหลอกนับจากอายุครรภ์ 28 สัปดาห์จนถึง 2 เดือนหลังคลอด ทารกได้รับ hepatitis B immune globulin เมื่อแรกเกิดและได้รับ hepatitis B vaccine ที่แรกเกิดและที่ 1, 2, 4 และ 6 เดือน จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ hepatitis B surface antigen (HBsAg)-positive status ในทารกซึ่งยืนยันจากระดับ HBV DNA เมื่ออายุ 6 เดือน คณะผู้ศึกษาวิจัยคำนวณว่ากลุ่มตัวอย่าง 328 คนจะมีอำนาจร้อยละ 90 ในการตรวจจับความต่างอย่างน้อย 9 จุดเปอร์เซ็นต์ด้านอัตราการแพร่เชื้อ (อัตราที่คาดหวังเท่ากับร้อยละ 3 ในกลุ่มที่ได้รับ TDF เทียบกับร้อยละ 12 ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก)

            คณะผู้ศึกษาวิจัยรวบรวมอาสาสมัคร 331 ราย ระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 ถึงสิงหาคม ค.ศ. 2015  โดยสุ่มให้ผู้หญิง 168 รายได้รับ TDF และ 163 รายได้รับยาหลอก มัธยฐานอายุครรภ์ขณะเข้าร่วมการศึกษาเท่ากับ 28.3 ปี และมัธยฐานระดับ HBV DNA เท่ากับ 8.0 log10 IU ต่อมิลลิลิตร จากการคลอด 322 ราย (ร้อยละ 97 ของกลุ่มตัวอย่าง) มีทารกคลอดเดี่ยว 319 ราย ทารกแฝด 2 คู่ และทารกตายคลอด 1 ราย มัธยฐานเวลานับจากคลอดจนถึงได้รับ hepatitis B immune globulin เท่ากับ 1.3 ชั่วโมง และมัธยฐานเวลานับจากคลอดจนถึงได้รับ hepatitis B vaccine เท่ากับ 1.2 ชั่วโมง จากการปฐมวิเคราะห์ไม่พบการติดเชื้อในทารกในกลุ่ม TDF ทั้ง 147 ราย (ร้อยละ 0; 95% CI 0-2) เทียบกับ 3 รายจาก 147 ราย (ร้อยละ 2; 95% CI 0-6) ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (p = 0.12) อัตราของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม อุบัติการณ์ของระดับ alanine aminotransferase ของแม่สูงกว่า 300 IU ต่อลิตรภายหลังหยุดยาที่ศึกษาเท่ากับร้อยละ 6 ในกลุ่มที่ได้รับ TDF และร้อยละ 3 ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (p = 0.29)

            การให้ TDF ในหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ลดการแพร่เชื้อ HBV จากแม่สู่ลูกในบริบทการรักษาที่มีอัตราการแพร่เชื้อต่ำ และให้ hepatitis B immune globulin ร่วมกับ hepatitis B vaccine ในทารกที่มารดาเป็น HBeAg-positive