ความสัมพันธ์ระยะให้นมและการเกิดโรคเบาหวาน

ความสัมพันธ์ระยะให้นมและการเกิดโรคเบาหวาน

JAMA Intern Med. 2018;178(3):328-37.

            บทความเรื่อง Lactation Duration and Progression to Diabetes in Women Across the Childbearing Years: The 30-Year CARDIA Study รายงานว่า ระยะการให้นมมีผลป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้เล็กน้อย (อุบัติการณ์ลดลงร้อยละ 3-15 ต่อปีที่ให้นม) คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการให้นมและการเกิดโรคเบาหวานจากผลตรวจชีวเคมีทั้งก่อนและหลังการตั้งครรภ์ ร่วมกับผลด้านระบบหัวใจและเมตาบอลิก เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ และพฤติกรรมวิถีชีวิต

            คณะผู้ศึกษาวิจัยดำเนินการศึกษาระยะยาวในหญิง 1,238 รายที่เข้าร่วมในการศึกษา Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) ซึ่งรวบรวมหญิงเชื้อสายแอฟริกันและยุโรปอายุ 18-30 ปี  อาสาสมัครไม่มีโรคเบาหวานที่จุดเริ่มต้น (ค.ศ. 1985-1986) เคยคลอดทารกมีชีวิตอย่างน้อย 1 ครั้งภายหลังจุดเริ่มต้น มีข้อมูลระยะการให้นม และได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 7 ครั้งภายในระยะ 30 ปีหลังจุดเริ่มต้น (ค.ศ. 1986-2016)

            ผู้วิจัยได้จำแนกระยะการให้นมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง 30 ปี (ไม่เคยให้นม, > 0 ถึง 6 เดือน, > 6 ถึง < 12 เดือน และ ≥ 12 เดือน) ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ อัตราอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานต่อ 1,000 คน/ปี และ relative hazards (RH) ที่ปรับแล้วร่วมกับค่า 95% CI รวมถึง proportional hazards regression models ที่ปรับสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านชีวเคมี สังคมประชากร และการเจริญพันธ์ุ ตลอดจนประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว วิถีชีวิต  และการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวระหว่างการตรวจติดตาม

            มีผู้หญิงที่รวบรวมในการวิเคราะห์ 1,238 ราย (อายุเฉลี่ย 24.2 [3.7] ปี และ 615 รายมีเชื้อสายแอฟริกัน)     พบการเกิดโรคเบาหวาน 182 รายระหว่าง 27,598 คน/ปี โดยมีอัตราอุบัติการณ์ร่วมเท่ากับ 6.6 รายต่อ 1000 คน/ปี (95% CI 5.6-7.6) อัตราของผู้ที่เกิดเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์และไม่มีเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์เท่ากับ 18.0 (95% CI 13.3-22.8) และ 5.1 (95% CI 4.2-6.0 ตามลำดับ) (p สำหรับความต่าง < 0.001) ระยะการให้นมสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเกิดโรคเบาหวานที่ลดลง โดยค่า RH ที่ปรับแล้วสำหรับ 0-6 เดือนเท่ากับ 0.75 (95% CI 0.51-1.09) มากกว่า 6 เดือนถึงน้อยกว่า 12 เดือนเท่ากับ 0.52 (95% CI 0.31-0.87) และ 12 เดือนหรือมากกว่าเท่ากับ 0.53 (0.29-0.98) เทียบกับไม่ได้เลี้ยงด้วยนมแม่ (0 วัน) (p สำหรับแนวโน้ม = 0.01) และไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ผลจากปัจจัยด้านเชื้อชาติ เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ หรือลำดับการตั้งครรภ์

            การศึกษานี้ได้เสนอหลักฐานทางชีวเคมีระยะยาวที่บ่งชี้ว่าระยะการให้นมสัมพันธ์โดยอิสระกับอุบัติการณ์ที่ลดลงของโรคเบาหวาน และเสนอแนะให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออธิบายกลไกของความสัมพันธ์ดังกล่าว