ความชุกปอดอุดกั้นในผู้ป่วยโรควูบ

ความชุกปอดอุดกั้นในผู้ป่วยโรควูบ

JAMA Intern Med. 2018;178(3):356-62.

            บทความเรื่อง Prevalence of Pulmonary Embolism in Patients with Syncope รายงานว่า ปัจจุบันยังคงมีข้อมูลไม่แน่ชัดเกี่ยวกับความชุกของโรคปอดอุดกั้น  (pulmonary embolism: PE) ในผู้ป่วยโรควูบ คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงประเมินความชุกของ PE ในผู้ป่วยที่ได้รับการนำส่งแผนกฉุกเฉินเนื่องจากอาการวูบหมดสติ โดยดำเนินการศึกษาย้อนหลังจากฐานข้อมูลใน 4 ประเทศ (แคนาดา เดนมาร์ก อิตาลี และสหรัฐอเมริกา) คณะผู้ศึกษาวิจัยได้คัดกรองข้อมูลจากผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ (อายุ ≥ 18 ปี) ทั้งหมดเพื่อระบุผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรควูบเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 ถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2016 ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ความชุกของ PE ที่แผนกฉุกเฉินและเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลประเมินตามรหัส International Classification of Diseases นอกจากนี้คณะผู้ศึกษาวิจัยยังได้วิเคราะห์ความไวเพื่อประเมินความชุกของ PE ที่ 90 วันของการตรวจติดตาม รวมถึงความชุกของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ  

            คณะผู้ศึกษาวิจัยรวบรวมผู้ป่วย 1 ,671, 944 คนที่ได้รับการนำส่งแผนกฉุกเฉินเนื่องจากโรควูบ ความชุกของ PE ตามฐานข้อมูลมีพิสัยระหว่างร้อยละ 0.06 (95% CI ร้อยละ 0.05-0.06) ถึงร้อยละ 0.55 (95% CI ร้อยละ 0.50-0.61) สำหรับผู้ป่วยทั้งหมดและมีพิสัยระหว่างร้อยละ 0.15 (95% CI ร้อยละ 0.14-0.16) ถึงร้อยละ 2.10 (95% CI ร้อยละ 1.84-2.39) สำหรับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ความชุกของ PE ที่ 90 วันของการตรวจติดตามมีพิสัยระหว่างร้อยละ 0.14 (95% CI ร้อยละ 0.13-0.14) ถึงร้อยละ 0.83 (95% CI ร้อยละ 0.80-0.86) สำหรับผู้ป่วยทั้งหมดและมีพิสัยระหว่างร้อยละ 0.35 (95% CI ร้อยละ 0.34-0.37) ถึงร้อยละ 2.63 (95% CI ร้อยละ 2.34-2.95) สำหรับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ความชุกของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำที่ 90 วันมีพิสัยระหว่างร้อยละ 0.30 (95% CI ร้อยละ 0.29-0.31) ถึงร้อยละ 1.37 (95% CI ร้อยละ 1.33-1.41) สำหรับผู้ป่วยทั้งหมดและมีพิสัยระหว่างร้อยละ 0.75 (95% CI ร้อยละ 0.73-0.78) ถึงร้อยละ 3.86 (95% CI ร้อยละ 3.51-4.24) สำหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

            โรคปอดอุดกั้นพบได้น้อยมากในผู้ป่วยโรควูบ ดังนั้น แม้ว่าแพทย์ควรคำนึงถึง PE ในผู้ป่วยทั้งหมดแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจ PE ในผู้ป่วยทุกราย