Nivolumab ร่วมกับ Ipilimumab เทียบกับ Sunitinib ในมะเร็งไต

Nivolumab ร่วมกับ Ipilimumab เทียบกับ Sunitinib ในมะเร็งไต

N Engl J Med. March 21, 2018.

            บทความเรื่อง Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma รายงานว่า การรักษาด้วย nivolumab ร่วมกับ ipilimumab มีการตอบสนองในผู้ป่วยมะเร็งไตระยะท้าย คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการศึกษาระยะที่ 3 ประเมินผลการรักษาด้วย nivolumab ร่วมกับ ipilimumab เทียบกับ sunitinib ในผู้ป่วย clear-cell advanced renal-cell carcinoma ที่ไม่เคยได้รับการรักษา

            คณะผู้ศึกษาวิจัยสุ่ม (1:1) ให้ผู้ป่วยได้รับ nivolumab (3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ร่วมกับ ipilimumab (1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ทางหลอดเลือดดำทุก 3 สัปดาห์ รวม 4 โด๊ส แล้วจึงได้รับ nivolumab (3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ทุก 2 สัปดาห์ หรือ sunitinib (50 มิลลิกรัม) แบบยารับประทานวันละครั้งรวม 4 สัปดาห์ (ไซเคิล 6 สัปดาห์) จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ การรอดชีพโดยรวม (ค่า alpha เท่ากับ 0.04) การตอบสนองต่อการรักษา (ค่า alpha เท่ากับ 0.001) และการรอดชีพโดยโรคสงบ (ค่า alpha เท่ากับ 0.009) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูง

            คณะผู้ศึกษาวิจัยสุ่มผู้ป่วย 1,096 รายได้รับการรักษาด้วย nivolumab ร่วมกับ ipilimumab (550 ราย) หรือsunitinib (546 ราย) โดยพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูง 425 ราย และ 422 ราย ตามลำดับ จากมัธยฐานการตรวจติดตาม 25.2 เดือนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงพบว่า อัตราการรอดชีพโดยโดยรวมที่ 18 เดือน เท่ากับร้อยละ 75 (95% CI 70-78) จาก nivolumab ร่วมกับ ipilimumab และร้อยละ 60 (95% CI 55-65) จาก sunitinib จากการศึกษายังไม่มีผลลัพธ์มัธยฐานการรอดชีพโดยรวมจากการรักษาด้วย nivolumab ร่วมกับ ipilimumab ขณะที่มัธยฐานการรอดชีพโดยรวมเท่ากับ 26.0 เดือนจาก sunitinib (hazard ratio สำหรับการเสียชีวิตเท่ากับ 0.63; p < 0.001) อัตราการตอบสนองต่อการรักษาเท่ากับร้อยละ 42 เทียบกับร้อยละ 27 (p < 0.001) และอัตราการตอบสนองโดยสมบูรณ์เท่ากับร้อยละ 9 เทียบกับร้อยละ 1 มัธยฐานการรอดชีพโดยโรคสงบเท่ากับ 11.6 เดือน และ 8.4 เดือน ตามลำดับ (hazard ratio สำหรับการลุกลามหรือการเสียชีวิตเท่ากับ 0.82; p = 0.03 ซึ่งไม่ถึงระดับที่มีนัยสำคัญตาม threshold ที่ 0.009) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการรักษาเกิดขึ้นในผู้ป่วย 509 รายจาก 547 ราย (ร้อยละ 93) ในกลุ่มที่ได้รับ nivolumab ร่วมกับ ipilimumab และใน 521 รายจาก 535 ราย (ร้อยละ 97) ในกลุ่มที่ได้รับ sunitinib เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ grade 3 หรือ 4 เกิดขึ้นในผู้ป่วย 250 ราย (ร้อยละ 46) และ 335 ราย (ร้อยละ 63 ตามลำดับ) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งนำไปสู่การหยุดการรักษาเกิดขึ้นในร้อยละ 22 และร้อยละ 12 ตามลำดับ

            อัตราการรอดชีพโดยรวมและการตอบสนองต่อการรักษาสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญจากการรักษาด้วย  nivolumab ร่วมกับ ipilimumab เทียบกับ sunitinib ในผู้ป่วยมะเร็ง advanced renal-cell carcinoma ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูง และไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน