ความเสี่ยงและการดำเนินโรคของมะเร็งหลังหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตัน

ความเสี่ยงและการดำเนินโรคของมะเร็งหลังหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตัน

Circulation. Mar 14, 2018.

            บทความเรื่อง Risk and Prognosis of Cancer after Lower Limb Arterial Thrombosis รายงานว่า ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำอาจเป็นอาการหนึ่งของโรคมะเร็ง ขณะที่ยังไม่มีข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันและมะเร็ง ดังนั้น คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ประเมินความเสี่ยงและการดำเนินโรคของมะเร็งในผู้ป่วยซึ่งมีหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตัน

            คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลของประเทศเดนมาร์กโดยระบุผู้ป่วยที่ตรวจพบหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันครั้งแรก (ค.ศ. 1994-2013)และติดตามจนกระทั่งตรวจพบมะเร็ง อพยพออกจากเดนมาร์ก เสียชีวิต  หรือจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 และคำนวณอัตราอุบัติการณ์มาตรฐานร่วมกับ 95% CIs เป็นจำนวนมะเร็งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับตัวเลขที่คาดหมายจากอัตราอุบัติการณ์ตามเพศ อายุ และปีปฏิทิน นักวิจัยประเมินนัยด้านพยากรณ์โรคจากการเกิดหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขาต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุภายหลังการเกิดมะเร็ง โดยเทียบเคียงกับผู้ป่วยที่ไม่มีหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขา

            คณะผู้ศึกษาวิจัยพบการเกิดมะเร็ง 772 รายในผู้ป่วย 6,600 รายที่มีหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขา ความเสี่ยงมะเร็งเท่ากับร้อยละ 2.5 ภายหลัง 6 เดือนของการตรวจติดตามและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.9 ภายหลัง 20 ปี  อัตราอุบัติการณ์มาตรฐานของการเกิดมะเร็งเท่ากับ 3.28 (95% CI 2.79-3.82) ในช่วง 6 เดือนแรกของการตรวจติดตาม อัตราอุบัติการณ์มาตรฐานยังคงสูงระหว่าง 7.12 เดือน (1.42, 95% CI 1.09-1.83) และภายหลัง 12 เดือน (1.14, 95% CI 1.05-1.24) โดยพบความสัมพันธ์ชัดเจนที่สุดสำหรับมะเร็งปอดและมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ การเกิดหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันยังสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่สูงขึ้นภายหลังเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งเต้านม แต่ไม่สูงขึ้นหลังเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

            หลอดเลือดแดงอุดตันที่ขาเป็นตัวบ่งชี้ของมะเร็งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะมะเร็งปอด และปัจจัยที่บ่งชี้พยากรณ์โรคที่ไม่ดีสำหรับการเสียชีวิตในมะเร็งทั่วไป

ısparta escort