ความเสี่ยง Peripheral Artery Disease จากเอชไอวี

ความเสี่ยง Peripheral Artery Disease จากเอชไอวี

Circulation. Mar 13, 2018.

            บทความเรื่อง Association of HIV Infection and Risk of Peripheral Artery Disease รายงานว่า ผลของการติดเชื้อเอชไอวีต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (peripheral artery disease: PAD) ยังคงมีข้อมูลไม่แน่ชัด คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ประเมินความสัมพันธ์ของการติดเชื้อเอชไอวีต่อความเสี่ยง PAD ภายหลังปรับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดแดงแข็งในผู้สูงอายุติดเชื้อเอชไอวี (HIV+) และไม่ติดเชื้อเอชไอวี

            คณะผู้ศึกษาวิจัยศึกษาจากอาสาสมัครในการศึกษา Veterans Aging Cohort Study ระหว่างวันที่ 1เมษายน ค.ศ. 2003 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2014 โดยตัดอาสาสมัครซึ่งมีประวัติ PAD หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด (กล้ามเนื้อหัวใจตาย สโตรค โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคหัวใจเลือดคั่ง) และวิเคราะห์อิทธิพลของสถานะการติดเชื้อเอชไอวีต่อความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ของ PAD ภายหลังปรับตามประชากร ปัจจัยเสี่ยง PAD การใช้สารเสพติด ค่า CD4 cell count ค่า HIV-1 RNA และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การเกิดเหตุการณ์ของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ผลลัพธ์รอง ได้แก่ การเสียชีวิตและตัดอวัยวะในผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ของ PAD ตามสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี ค่า viral load และค่า CD4 count

            มีเหตุการณ์ของ PAD 7,708 เหตุการณ์ในอาสาสมัคร 91,953 ราย ระหว่างมัธยฐานการตรวจติดตาม 9.0 ปี อัตราการเกิดเหตุการณ์ของ PAD ต่อ 1000 คน/ปี สูงกว่าในกลุ่ม HIV+ (11.9, 95% CI 11.5-12.4) เทียบกับกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี (9.9, 95% CI 9.6-10.1) ภายหลังปรับตามปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยเสี่ยงต่อ PAD และตัวแปรร่วมอื่นพบว่า กลุ่ม HIV+ veterans มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดเหตุการณ์ของ PAD เทียบกับกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อ โดยมี hazard ratio (HR) 1.19 (95% CI 1.13-1.25) ความเสี่ยงมีระดับสูงสุดในกลุ่มที่มี HIV viral load > 500 ก๊อปปี/มิลลิลิตร (HR 1.51, 95% CI 1.38-1.65) และ CD4 cell counts < 200 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิลิตร (HR 1.91, 95% CI 1.71-2.13) ขณะที่กลุ่ม HIV+ veterans ซึ่งมี CD4 cell count ≥ 500 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิลิตรไม่มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อ PAD (HR 1.03, 95% CI 0.96-1.11) อัตราการเสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุการณ์ของ PAD อยู่ที่ระดับสูงโดยไม่เป็นผลจากสถานะการติดเชื้อเอชไอวี และการติดเชื้อเอชไอวีไม่มีผลต่ออัตราการตัดอวัยวะภายหลังเกิดเหตุการณ์ของ PAD

            การติดเชื้อเอชไอวีสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นร้อยละ 19 ต่อ PAD ซึ่งไม่สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงอื่นของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง อย่างไรก็ดี ผู้ที่มี CD4 cell counts คงที่ < 200 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิลิตร มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ของ PAD สูงขึ้นเกือบ 2 เท่า ต่างจากในผู้ที่มี CD4 cell counts คงที่ ≥ 500 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิลิตร ซึ่งไม่พบความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการเกิดเหตุการณ์ของ PAD เทียบกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี