สมรรถภาพกายและความเสี่ยงสมองเสื่อม

สมรรถภาพกายและความเสี่ยงสมองเสื่อม

            การศึกษาใหม่ชี้ สมรรถภาพทางกายอาจเป็นปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม โดยความเสี่ยงต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในผู้ที่มีกำลังกายสมบูรณ์

            การศึกษาในหญิงชาวสวีเดนอายุระหว่าง 38-60 ปี ตีพิมพ์ในวารสาร Eurology รายงานว่า ผู้หญิงที่มีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์มีความเสี่ยงต่อสมองเสื่อมต่ำกว่ากลุ่มที่มีสมรรถภาพทางกายปานกลางถึงร้อยละ 88 นอกจากนี้ความสมบูรณ์ด้านกำลังกายยังสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เกิดสมองเสื่อม โดยพบว่ากลุ่มที่มีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์เกิดสมองเสื่อมช้ากว่ากลุ่มสมรรถภาพทางกายปานกลางเฉลี่ย 11 ปี

            นักวิจัยเสนอว่าการมีสมรรถภาพทางกายต่ำอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้กระบวนการของโรคสมองเสื่อมที่เริ่มก่อตัวขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานใหม่ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างโรคสมองเสื่อมและปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความสมบูรณ์ของระบบหัวใจและหลอดเลือด พฤติกรรมเนือยนิ่ง อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สูบบุหรี่หรือดื่มสุราเกินขนาด

Ege'nin en kaliteli izmir escort bayanlarını sitemizde dolaşarak bulabilirsiniz.