ระยะ Adjuvant Chemotherapy สำหรับ Stage III Colon Cancer

ระยะ Adjuvant Chemotherapy สำหรับ Stage III Colon Cancer

N Engl J Med 2018;378:1177-88.

            บทความเรื่อง Duration of Adjuvant Chemotherapy for Stage III Colon Cancer รายงานว่า สูตรการรักษา 6 เดือนด้วย oxaliplatin ร่วมกับ fluoropyrimidine เป็น adjuvant therapy สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3 ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 อย่างไรก็ดี เนื่องจาก oxaliplatin มีผลข้างเคียงต่อระบบประสาททำให้ระยะการรักษาที่สั้นลงอาจลดผลข้างเคียงและค่าใช้จ่ายในการรักษา

            คณะผู้ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบระยะที่ 3 รวม 6 โครงการ เพื่อประเมินความไม่ด้อยกว่าของ adjuvant therapy ด้วย FOLFOX (fluorouracil, leucovorin และ oxaliplatin) หรือ CAPOX (capecitabine และ oxaliplatin) ระยะ 3 เดือน เทียบกับ 6 เดือน จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่  อัตราการรอดชีพโดยโรคสงบที่ 3 ปี ความไม่ด้อยกว่าจากการรักษาระยะ 3 เดือน เทียบกับ 6 เดือน ประเมินจากขีดจำกัดบนของ two-sided 95% confidence interval ของค่า hazard ratio ซึ่งไม่เกิน 1.12

            ภายหลังมีรายงานการเป็นซ้ำหรือการเสียชีวิต 3,263 เหตุการณ์ในผู้ป่วย 12,834 ราย พบว่าไม่สามารถยืนยันความไม่ด้อยกว่าของการรักษาระยะ 3 เดือน เทียบกับ 6 เดือนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (hazard ratio เท่ากับ 1.07; 95% CI 1.00-1.15) ความไม่ด้อยกว่าของระยะการรักษาที่สั้นกว่าพบจากเคมีบำบัดสูตร CAPOX (hazard ratio เท่ากับ 0.95; 95% CI 0.85-1.06) แต่ไม่พบจากสูตร FOLFOX (hazard ratio เท่ากับ 1.16; 95% CI 1.06-1.26) ผลลัพธ์การวิเคราะห์เชิงสำรวจจาก combined regimens ในผู้ป่วยซึ่งมีมะเร็ง  T1, T2 หรือ T3  และ N1 พบว่าการรักษาระยะ 3 เดือนไม่ด้อยกว่า 6 เดือน โดยมีอัตราการรอดชีพโดยโรคสงบที่ 3 ปี เท่ากับร้อยละ 83.1 และร้อยละ 83.3 ตามลำดับ (hazard ratio เท่ากับ 1.01; 95% CI 0.90-1.12) ในผู้ป่วยมะเร็ง T4, N2 หรือ T4 และ N2 พบว่าอัตราการรอดชีพโดยโรคสงบที่ 6 เดือนจากการรักษาระยะ 6 เดือนสูงกว่าระยะ 3 เดือน (ร้อยละ 64.4 เทียบกับร้อยละ 62.7) สำหรับ combined regimens (hazard ratio เท่ากับ 1.12; 95% CI 1.03-1.23; p = 0.01 สำหรับความเหนือกว่า)

            ข้อมูลจากการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3 ซึ่งได้รับ adjuvant therapy ด้วย FOLFOX หรือCAPOX ไม่สามารถยืนยันความไม่ด้อยกว่าของการรักษาระยะ 3 เดือนเทียบกับ 6 เดือนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด อย่างไรก็ดี ในผู้ป่วยที่รักษาด้วย CAPOX พบว่าการรักษาระยะ 3 เดือนมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ 6 เดือน โดยเฉพาะในกลุ่มย่อยที่มีความเสี่ยงต่ำ