ความปลอดภัยต่อหัวใจและหลอดเลือดจาก Febuxostat หรือ Allopurinol ในผู้ป่วยเกาต์

ความปลอดภัยต่อหัวใจและหลอดเลือดจาก Febuxostat หรือ Allopurinol ในผู้ป่วยเกาต์

N Engl J Med 2018;378:1200-10.

            บทความเรื่อง Cardiovascular Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout รายงานว่า ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคเกาต์ คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ประเมินผลลัพธ์ด้านระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการรักษาด้วย febuxostat ซึ่งเป็น non-purine xanthine oxidase inhibitor เทียบกับผลลัพธ์จาก allopurinol ซึ่งเป็น purine base analogue xanthine oxidase inhibitor ในผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด

            คณะผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบแบบปกปิดสองทางเพื่อประเมินความไม่ด้อยกว่า โดยสุ่มให้ผู้ป่วยโรคเกาต์และมีโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับ febuxostat หรือ allopurinol และจำแนกผู้ป่วยตามการทำงานของไต โดยมี prespecified non-inferiority margin เท่ากับ 1.3 สำหรับ hazard ratio ของจุดยุติปฐมภูมิ (ผลรวมของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ถึงแก่ชีวิต สโตรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิต  หรือ unstable angina ที่ต้องทำ urgent revascularization)

            โดยรวมมีผู้ป่วย 6,190 รายได้รับ febuxostat หรือ allopurinol โดยมีมัธยฐานการติดตาม 32 เดือน (สูงสุด 85 เดือน) ผู้ป่วยร้อยละ 56.6 หยุดยาที่ศึกษา และร้อยละ 45.0 หยุดการติดตาม จากการวิเคราะห์ intention-to-treat analysis ที่ปรับแล้วพบการเกิดเหตุการณ์ของจุดยุติปฐมภูมิใน 335 ราย (ร้อยละ 10.8) ในกลุ่มที่ได้รับ febuxostat และใน 321 ราย (ร้อยละ 10.4) ในกลุ่มที่ได้รับ allopurinol group (hazard ratio เท่ากับ 1.03; ขีดจำกัดบนของ one-sided 98.5% CI เท่ากับ 1.23; p = 0.002 สำหรับความไม่ด้อยกว่า) การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและการเสียชีวิตโดยรวมสูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับ febuxostat เทียบกับ allopurinol (hazard ratio สำหรับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเท่ากับ 1.22 [95% CI 1.01-1.47]; hazard ratio สำหรับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่ากับ 1.34 [95% CI 1.03-1.73]) ผลลัพธ์ด้านจุดยุติปฐมภูมิ รวมถึงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในการวิเคราะห์เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วยได้รับการรักษาไม่ต่างจากผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ intention-to-treat analysis ที่ปรับแล้ว

            ข้อมูลจากผู้ป่วยโรคเกาต์ซึ่งมีโรคหัวใจและหลอดเลือดรุนแรงชี้ว่า การรักษาด้วย febuxostat ไม่ด้อยกว่าallopurinol ในแง่อัตราของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านหัวใจและหลอดเลือด อัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับ febuxostat เทียบกับ allopurinol