รักษา H. pylori สำหรับป้องกัน Metachronous Gastric Cancer

รักษา H. pylori สำหรับป้องกัน Metachronous Gastric Cancer

N Engl J Med 2018;378:1085-95.

            บทความเรื่อง Helicobacter pylori Therapy for the Prevention of Metachronous Gastric Cancer รายงานว่า ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรกซึ่งอยู่ที่บริเวณ gastric mucosa หรือ submucosa มักมีการสูญเสีย mucosal glandular tissue (glandular atrophy) และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารอีกในภายหลัง (metachronous gastric cancer) นอกจากนี้ผลลัพธ์ระยะยาวของการกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) ต่อการฟื้นฟูด้านพยาธิวิทยาและการป้องกัน metachronous gastric cancer ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

            คณะผู้ศึกษาวิจัยดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบแบบปกปิดสองทางโดยสุ่มให้ผู้ป่วย 470 รายได้รับยาปฏิชีวนะหรือยาหลอกสำหรับรักษาการติดเชื้อ H. pylori หลังการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรก หรือ high-grade adenoma ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ อุบัติการณ์ของ metachronous gastric cancer ซึ่งตรวจพบจากการส่องกล้องจากการตรวจติดตามที่ 1 ปี หรือหลังจากนั้น และการฟื้นฟูจากจุดเริ่มต้นด้าน grade ของ glandular atrophy ใน gastric corpus lesser curvature จากการตรวจติดตามที่ 3 ปี

            คณะผู้ศึกษาวิจัยรวมผู้ป่วย 396 รายในการวิเคราะห์ intention-to-treat analysis ที่ปรับแล้ว (194 รายในกลุ่มทดลอง และ 202 รายในกลุ่มยาหลอก) ระหว่างมัธยฐานการตรวจติดตาม 5.9 ปี พบการเกิด metachronous gastric cancer ในผู้ป่วย 14 ราย (ร้อยละ 7.2 ในกลุ่มทดลอง) และ 27 ราย (ร้อยละ 13.4 ในกลุ่มยาหลอก) (hazard ratio ในกลุ่มทดลองเท่ากับ 0.50; 95% CI 0.26-0.94; p = 0.03) ผลลัพธ์จากผู้ป่วย 327 รายที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาพบการฟื้นฟูจากจุดเริ่มต้นด้าน atrophy grade ที่ gastric corpus lesser curvature ในร้อยละ 48.4 ของผู้ป่วยในกลุ่มทดลอง และในร้อยละ 15.0 ของผู้ป่วยในกลุ่มยาหลอก (p < 0.001) จากการศึกษาไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง โดยพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรงบ่อยกว่าในกลุ่มทดลอง (ร้อยละ 42.0 เทียบกับร้อยละ 10.2, p < 0.001)

            ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรกซึ่งได้รับการรักษา H. pylori มีอัตราที่ต่ำกว่าของ metachronous gastric cancer และมีการฟื้นฟูจากจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าด้าน grade ของ gastric corpus atrophy เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก

erzurum escort