ไวรัสเฮอร์ปีส์อาจโยงอัลไซเมอร์

ไวรัสเฮอร์ปีส์อาจโยงอัลไซเมอร์

            ผลการศึกษาใหม่เสนอว่าเชื้อฮิวแมนเฮอร์ปีส์ไวรัส 6 เอ (HHV-6A) และ 7 (HHV-7) อาจสัมพันธ์กับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 

            ผลการศึกษาเปรียบเทียบตัวอย่างสมองพบอัตราการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ที่สูงเป็นเท่าตัวในสมองจากผู้ที่มีสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีอาการ ซึ่งแม้ผลการศึกษายังไม่อาจยืนยันว่าเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์เป็นตัวการของโรคอัลไซเมอร์ แต่ก็ชี้ว่าไวรัสเฮอร์ปีส์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคอัลไซเมอร์

            นักวิจัยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะนำไปสู่การระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในสมอง ซึ่งอาจช่วยวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และประเมินความเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์ รวมถึงระบุเป้าหมายของการรักษาด้วยยาสำหรับโรคอัลไซเมอร์ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ายังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสเฮอร์ปีส์และโรคอัลไซเมอร์