เครียดงานเพิ่มเสี่ยงเบาหวานในผู้หญิง

เครียดงานเพิ่มเสี่ยงเบาหวานในผู้หญิง

ผลการศึกษาใหม่ชี้ ความเครียดจากการทำงานอาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้หญิง

            การศึกษาในผู้หญิงกว่า 70,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นครู รายงานความชุกที่สูงขึ้นของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอาสาสมัครซึ่งรายงานว่ามีภาวะเครียดจากการทำงาน และกลุ่มที่รายงานว่ามีความเครียดมากตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษามีความเสี่ยงสูงขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับผู้ที่รายงานว่ามีความเครียดน้อยหรือไม่มีความเครียดเลย

            นักวิจัยเผยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างงานและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานยังคงเห็นชัดแม้ปรับปัจจัยอื่น เช่น พฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อระบบหัวใจและเมตาบอลิสม (เช่น ความดันโลหิตสูง หรือดัชนีมวลกายสูง) โดยเสนอแนะว่าควรพิจารณาความเครียดจากการทำงานในฐานะหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหามาตรการสนับสนุนสำหรับผู้หญิงที่ต้องทำงานภายใต้ความกดดันเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2

            คณะผู้ศึกษาวิจัยมีแผนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยหวังว่าจะค้นพบแนวทางใหม่สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้