ความสัมพันธ์ของการสัมผัสมลพิษทางอากาศกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคจิตในวัยรุ่น

ความสัมพันธ์ของการสัมผัสมลพิษทางอากาศกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคจิตในวัยรุ่น

            จากการศึกษาของ Newbury JB และคณะ ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร JAMA Psychiatry เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบความสัมพันธ์ของการสัมผัสมลพิษทางอากาศกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคจิตในวัยรุ่น (อายุ 12-18 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง จากจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 2,063 ราย (เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.5) พบว่าทุก ๆ 623 ราย จะพบวัยรุ่นที่มีประสบการณ์โรคจิตอย่างน้อย 1 ราย โดยพบความสัมพันธ์ของการเกิดโรคมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในผู้ที่สัมผัสกับไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และฝุ่น PM2.5 และไม่พบว่าสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ประวัติโรคจิตเวชในครอบครัว การมีอาการโรคจิตเกิดในวัยเด็ก การสูบบุหรี่ การติดสารเสพติด สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ และสภาพสังคมที่อาศัยอยู่ เป็นปัจจัยกวนที่ส่งผลต่อการเกิดโรคจิตในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลของประเทศไทยจากกรมควบคุมมลพิษจะพบว่า ในปี พ.ศ. 2561 ปริมาณ NO2 ใน 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ยกเว้นริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน และริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศเท่ากับ 11.9 ppb (ค่ามาตรฐาน 30.0 ppb) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 11.0 ppb โดยค่าสูงสุดตรวจวัดได้บริเวณริมถนนดินแดง กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 36.0 ppb เมื่อพิจารณาในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2560) พบว่าปริมาณ NO2 ในพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง ส่วนพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มคงที่ ในขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังนั้น ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวหรือประเมินแล้วว่าตนเองอาจมีความเสี่ยงควรมีการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 เมื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ เป็นต้น

ที่มา

  1. Newbury JB, Arseneault L, Beevers S, Kitwiroon N, Roberts S, Pariante CM. et al. Association of air pollution exposure with psychotic experiences during adolescence. JAMA Psychiatry. 2019 Mar 27. Doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.0056.
  2. ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)”. กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_42/

escort gaziantep , izmir rus escort

bahis siteleri