การรับประทานอาหารบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

การรับประทานอาหารบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

            จากการศึกษาของ Fred K. Tabung และคณะ ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร JAMA Oncology เมื่อปี ค.ศ. 2018 พบว่าการรับประทานอาหารบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ผู้วิจัยติดตามอาสาสมัครจำนวน 121,000 ราย (เป็นเพศชาย 46,800 ราย และเพศหญิง 74,246 ราย) เป็นเวลานาน 26 ปี โดยให้อาสาสมัครบันทึกข้อมูลสิ่งต่าง ๆ ที่รับประทานทั้งหมดและนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยใช้ empirical dietary inflammatory pattern score ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานเนื้อแดงและเครื่องดื่มแปรรูป เช่น เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานและธัญพืชที่ผ่านกระบวนการกลั่นมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าผู้ที่รับประทานผักใบเขียวและธัญพืชแบบปกติ และถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะตัดตัวแปรกวนที่สำคัญบางอย่างออกไป เช่น ภาวะอ้วน การไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น ก็ยังคงพบความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ที่มา

Tabung FK, Liu L, Wang W, Fung TT, Wu K, Smith-Warner SA. et al. JAMA Oncol. 2018 Mar 1;4(3):366-373. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.4844.