แอปพลิเคชันคัดกรองการได้ยินผิดปกติ

แอปพลิเคชันคัดกรองการได้ยินผิดปกติ

            จากการที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลทำให้การวินิจฉัยทางการแพทย์รวมถึงการรักษาโรคต่าง ๆ มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น Chu และคณะ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดกรองการได้ยินผิดปกติที่สามารถใช้งานได้บนระบบโทรศัพท์มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้คัดกรองการได้ยินเสียงของเด็กในประเทศไต้หวัน เนื่องจากคณะผู้วิจัยพบปัญหาการได้ยินผิดปกติมากขึ้นในเด็กวัยเรียน และหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการจัดการที่ดีพออย่างทันท่วงทีจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ในอนาคต เช่น ปัญหาเรื่องการพูด และปัญหาด้านการใช้ภาษา เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถคัดกรองภาวะการสูญเสียการได้ยินระดับปานกลางและแย่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (ผู้เข้าร่วมการศึกษาคือ ผู้ป่วยเด็ก 11-12 ปี จำนวน 85 ราย) แต่อย่างไรก็ตาม ตัวแปรกวนที่สำคัญของงานวิจัยนี้คือ ไม่มีการควบคุมเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้

ที่มา: Chu YC, Cheng YF, Lai YH, Tsao Y, Tu TY, Young ST. A Mobile Phone-Based Approach for Hearing Screening of School-Age Children: Cross-Sectional Validation Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019 Apr 1;7(4):e12033.