ผู้ที่ได้รับยากลุ่ม Statins สำหรับการป้องกันปฐมภูมิ หากมี LDL-C ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 40 จะถือว่าไม่เพียงพอที่จะป้องกัน และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

ผู้ที่ได้รับยากลุ่ม Statins สำหรับการป้องกันปฐมภูมิ หากมี LDL-C ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 40 จะถือว่าไม่เพียงพอที่จะป้องกัน และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

            หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนแล้วว่า ยากลุ่ม Statins มีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันปฐมภูมิในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของยาขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Akyea และคณะ ได้ประเมินการตอบสนองของ LDL-C หลังเริ่มใช้ยากลุ่ม Statins และความเสี่ยงในอนาคตของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ พบผลการวิจัยว่าผู้ที่ใช้ยากลุ่ม Statins นาน 24 เดือน หากสามารถลด LDL-C ได้น้อยกว่าร้อยละ 40 จะถือว่าไม่เพียงพอต่อการป้องกันปฐมภูมิ และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วย, Adjusted hazard ratio 1.22 (95% CI 1.19-1.25) ดังนั้น ในเบื้องต้นบุคลากรทางการแพทย์จึงควรส่งเสริมหรือทำความเข้าใจกับผู้ป่วยให้เกิดความร่วมมือในการใช้ยากลุ่ม Statins ร่วมกับการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

 

ที่มา: Akyea RK, Kai J, Qureshi N, Iyen B, Weng SF. Sub-optimal cholesterol response to initiation of statins and future risk of cardiovascular disease. Heart. 2019 Apr 15. pii: heartjnl-2018-314253.