Contact lens อันตรายใกล้ตาหากดูแลรักษาไม่เหมาะสม

Contact lens อันตรายใกล้ตาหากดูแลรักษาไม่เหมาะสม

            ในปัจจุบันการสวมใส่เลนส์สัมผัสกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม หากสวมใส่ผิดวิธี เลือกใช้ชนิดของเลนส์สัมผัสผิดประเภท หรือดูแลรักษาเลนส์สัมผัสไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ได้หลายประการ หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริการายงานว่าเด็กในช่วงวัย 12-17 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการสวมใส่เลนส์สัมผัสสูงถึง 3.6 ล้านราย และในจำนวนนี้คิดเป็นร้อยละ 85 พบว่ามีการดูแลรักษาเลนส์สัมผัสไม่เหมาะสม เช่น การใส่ในขณะนอนหลับ การใส่ว่ายน้ำ การไม่เปลี่ยนเป็นของใหม่เมื่อหมดอายุการใช้งาน เป็นต้น และนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับดวงตาได้ เช่น การติดเชื้อ การเกิดภาวะ keratitis เป็นต้น ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจทำให้ลดการมองเห็นหรือตาบอดได้ในที่สุด

ที่มา: Risky contact lens use. JAMA. 2017 Sep 26;318(12):1100. doi: 10.1001/jama.2017.13441.