วัคซีนไข้เลือดออก ใครควรฉีด ใครไม่ควรฉีด?

วัคซีนไข้เลือดออก ใครควรฉีด ใครไม่ควรฉีด?

            องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริการับรองวัคซีนไข้เลือดออกที่สามารถใช้เพื่อป้องกัน dengue virus ได้จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 วัคซีนชนิดนี้รับรองให้ใช้ได้เฉพาะในเด็กอายุ 9-16 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นผู้ที่ไม่มีข้อห้ามใช้วัคซีนชนิดนี้ และได้รับการยืนยันแน่นอนว่าเคยติดเชื้อมาแล้วเท่านั้น จากข้อมูลการศึกษาทางคลินิกของ 3 การศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 35,000 รายในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก พบว่าวัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพดีในเด็กอายุ 9-16 ปีที่ได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วว่าเคยติดเชื้อมาก่อนได้ คิดเป็นร้อยละ 76 อย่างไรก็ตาม การนำวัคซีนชนิดนี้ไปฉีดในผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนอาจทำให้เกิดภาวะผิดปกติที่รุนแรงได้หากมีการติดเชื้อไข้เลือดออกในอนาคต เนื่องจากวัคซีนชนิดนี้เป็นไวรัสที่มีชีวิตแต่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลง (attenuated live-virus formulation) และห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร โดยสตรีที่ได้รับวัคซีนควรเว้นระยะก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 เดือน

 

ที่มา: Rebecca V. Dengue vaccine gets the nod. JAMA. 2019;321(21):2066. doi:10.1001/jama.2019.6886