การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุน้อยอาจเสี่ยงต่อการเกิด target organ damage ได้มากขึ้น

การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุน้อยอาจเสี่ยงต่อการเกิด target organ damage ได้มากขึ้น

            Suvila และคณะ ได้ตีพิมพ์การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ยังมีอายุน้อยซึ่งพบว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด target organ damage (TOD) ได้มากขึ้น ผู้วิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี จะมีแต้มต่อของการเกิด TOD ได้แก่ left ventricular hypertrophy, coronary calcification, albuminuria และ diastolic dysfunction ได้มากขึ้น คิดเป็น 2.29, 2.94, 1.12 และ 2.06 เท่า ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยแต้มต่อของการเกิด TOD ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ left ventricular hypertrophy, coronary calcification และ diastolic dysfunction ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าควรเริ่มประเมินค่าความดันโลหิตและความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงอายุก่อน 35 ปี และจัดการอย่างเหมาะสมในกรณีที่พบว่ามีปัญหา ทั้งนี้เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรคแทรกซ้อนในอวัยวะต่าง ๆ

ที่มา: Suvila K, McCabe EL, Lehtonen A, Ebinger JE, Lima JAC, Cheng S, et al. Early onset hypertension is associated with hypertensive end-organ damage already by midLife. Hypertension. 2019 Jul 1:HYPERTENSIONAHA11913069. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13069.