บริโภคไขมันอย่างไรจึงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้

บริโภคไขมันอย่างไรจึงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้

            ข้อสรุปการบริโภคไขมันที่เหมาะสมซึ่งอ้างอิงจากคำแนะนำของสมาคมต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยมีหลักการที่สำคัญคือ การบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม ไม่น้อยเกินไปจนทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นบางอย่าง แต่ก็ต้องไม่มากเกินไปจนทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสามารถสรุปเป็นคำแนะนำได้ ดังนี้ 1. ควรรับประทานไขมันประมาณร้อยละ 25-35 ของพลังงานทั้งหมด  2. เน้นรับประทานกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลัก  3. งดการบริโภคไขมันทรานส์โดยเด็ดขาด เพราะมีหลักฐานทางคลินิกระบุชัดเจนว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ 4. ควรเลือกรับประทานแบบเป็นสัดส่วน โดยให้มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และผัก ร่วมด้วยอย่างหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสม

ที่มา: Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease. Circulation. 2019 Mar 17:CIR0000000000000678. doi: 10.1161/CIR.0000000000000678.