นวัตกรรมการวัดความดันโลหิตแบบใหม่ผ่าน Smartphone

นวัตกรรมการวัดความดันโลหิตแบบใหม่ผ่าน Smartphone

            “ค่าความดันโลหิต” เป็นข้อมูลสำคัญที่จะถูกนำมาใช้เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปัจจุบันกลับพบอุปสรรคค่อนข้างมากในการวัดค่าความดันโลหิต เช่น ไม่สะดวกในการปฏิบัติ ต้องมีการรัดแขนผู้ป่วยซึ่งในบางครั้งสายรัดแขนอาจไม่พอดีสำหรับผู้ป่วยบางรายจนส่งผลทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อนไปได้ ต้องใช้ระยะเวลาในการวัดนานพอสมควรในแต่ละครั้ง และอาจสร้างความกลัวให้แก่ผู้ป่วยจนทำให้วัดแล้วได้ค่าความดันโลหิตสูงกว่าเมื่อวัดด้วยตนเองที่บ้าน (white coat hypertension) ซึ่งนำมาสู่การพิจารณาวางแผนการรักษาผู้ป่วยคลาดเคลื่อนไปได้  Luo และคณะ ได้พัฒนานวัตกรรมการวัดความดันโลหิตแบบใหม่โดยใช้ระบบปฏิบัติการที่ประยุกต์ใช้ multilayer perceptron machine learning algorithm ร่วมกับ transdermal optical imaging technology ใช้งานผ่าน smartphone และนำไปศึกษาการใช้งานในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีระดับความดันโลหิตปกติจำนวน 1,328 ราย ผลการศึกษาพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นในการวัดเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตปกติ (measurement bias ± SD of 0.39 ± 7.30 mmHg for systolic pressure, -0.20 ± 6.00 mmHg for diastolic pressure และ 0.52 ± 6.42 mmHg for pulse pressure) โดยคณะผู้วิจัยสรุปว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ยังคงพบความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นอยู่บ้าง (5 ± 8 mmHg of reference measurements) อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ในอนาคต เพื่อทำให้สามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างสะดวกสบาย และได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นต่อไป

ที่มา: Luo H, Yang D, Barszczyk A, Vempala N, Wei J, Wu SJ, et al. Smartphone-based blood pressure measurement using transdermal optical imaging technology. Circ Cardiovasc Imaging. 2019 Aug;12(8):e008857.