ข้อบ่งใช้ใหม่ของยา Rivaroxaban

ข้อบ่งใช้ใหม่ของยา Rivaroxaban

            Rivaroxaban เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่ม direct factor Xa inhibitor (DOAC) ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ให้ใช้เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด และใช้ในการรักษาในผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เช่น ผู้ที่มีประวัติเป็น stroke มาก่อน ผู้ป่วย non-valvular atrial fibrillation ผู้ป่วยที่มีภาวะ venous thromboembolism (VTE) ที่สะโพกและหัวเข่า เป็นต้น ในปัจจุบัน US FDA ได้อนุมัติให้ใช้ยานี้ในข้อบ่งใช้ใหม่ ได้แก่ “การใช้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ VTE ในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินซึ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติระดับสูง” โดยการอนุมัติดังกล่าว US FDA ได้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์จาก the phase 3 MAGELLAN ในปี ค.ศ. 2013 และ MARINER studies ในปี ค.ศ. 2018 ว่า การใช้ยา Rivaroxaban เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ VTE ในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินซึ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าการใช้ยา Enoxaparin ในวันที่ 10 หลังการใช้ยา และมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Enoxaparin ในวันที่ 35 หลังการใช้ยา โดยพบอาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับภาวะเลือดออกผิดปกติไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ยาดังกล่าวยังคงต้องเฝ้าระวังการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ แต่ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการใด ๆ เป็นประจำ casino siteleri

ที่มา: https://www.medscape.com/viewarticle/