สถานการณ์ทางสุขภาพของ LGBT ในประเทศไทย

สถานการณ์ทางสุขภาพของ LGBT ในประเทศไทย

            ในปัจจุบันประชากรส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่มีเพศสภาพเป็นเลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ หรือที่รียกว่า LGBT (lesbian, gay, bisexual และ transgender) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการระบุจำนวนที่แน่นอนและชัดเจน มีเพียงการประมาณว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากเท่านั้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากในสังคมยังคงมีอคติต่อชาว LGBT อยู่มาก ส่งผลทำให้งานวิจัยเกี่ยวกับขนาดของจำนวนประชากรกลุ่มนี้ในประเทศไทยจึงต้องเผชิญกับความท้าทายทางระเบียบวิธีวิจัยที่ว่า อาสาสมัครไม่กล้าเปิดเผยเพศสภาพต่อนักวิจัยหรือนักสำรวจแปลกหน้าว่าตนรักเพศเดียวกันหรือเป็นคนข้ามเพศ ทำให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่พบในงานวิจัยต่าง ๆ จึงน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริง หากพิจารณาในมุมมองด้านสุขภาพจะพบว่ากลุ่ม LGBT มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงทางสุขภาพได้หลายประการ เช่น ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคบางอย่าง และความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการผ่าตัดแปลงเพศ หรือการทำศัลยกรรม เป็นต้น แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่ากลับมีการวิจัยเรื่องนี้ในประเทศไทยน้อยมาก ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพในประชากร LGBT ในประเทศไทย พบการรายงานเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวี และปัญหาที่เกิดหลังจากการผ่าตัดแปลงเพศ หรือการทำศัลยกรรม เป็นต้น ซึ่งพบว่าปัญหาทางสุขภาพทั้งสองกรณีดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากพบในกลุ่ม LGBT ที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากจะมีร่างกายอ่อนแอเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลง ประกอบกับหากเป็นผู้มีรายได้น้อยก็จะยิ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ และถึงแม้ว่าจะสามารถเข้าถึงการบริการทางสุขภาพได้ก็ยังมีโอกาสถูกตีตราและเลือกปฏิบัติได้ ในขณะที่หากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายค่าบริการได้จะไม่พบปัญหาหรือพบน้อยมาก และในปัจจุบันยังไม่พบการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพด้านอื่น ๆ ของประชากรกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังคงมีปัญหาอีกมากในประชากรกลุ่ม LGBT ของประเทศไทยที่ยังไม่ถูกค้นพบและได้รับการแก้ไข ตลอดจนยังไม่มีนโยบายทางสุขภาพที่ชัดเจนหรือแนวทางที่เป็นรูปธรรมสำหรับการรักษา การป้องกันความเสี่ยง และการให้คำแนะนำแบบเฉพาะรายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มนี้

ที่มา:

  1. UNDP, USAID (2014). Being LGBT in Asia: The Thailand Country Report. Bangkok.
  2. https://www.humanrights.gov.au/our-work/education/face-facts-lesbian-gay-bisexual-trans-and-intersex-people