วัคซีนป้องกันโรคหัวใจ

วัคซีนป้องกันโรคหัวใจ

            Inclisiran เป็น small interfering RNA (siRNA) ในรูปแบบยาฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนาน ถูกสังเคราะห์โดยมีโครงสร้างเชื่อมต่อกับสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่สามารถจับกับตัวรับ asialoglycoprotein ที่ตับ ทำให้เข้าสู่เซลล์ตับได้อย่างจำเพาะและมีการดัดแปลงโครงสร้างเพื่อเพิ่มความคงตัวของโมเลกุลยา เมื่อเข้าสู่ตับ inclisiran จะยับยั้ง proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) messenger RNA ซึ่ง PCSK9 เป็นเอนไซม์ที่ควบคุม cholesterol homeostasis ส่งผลทำให้จำนวน low-density lipoprotein receptor (LDLR) มีจำนวนลดลงและทำให้เกิดการลดลงของระดับ LDL ในเลือดได้ในที่สุด ในอนาคต inclisiran จะถูกนำไปพัฒนาเป็นยาที่มีลักษณะการนำไปใช้คล้ายกับเป็น “วัคซีนป้องกันโรคหัวใจ” ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในรูปแบบ randomized controlled trial ออกมาบ้างแล้ว โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ยานี้สามารถลดระดับ LDL ได้แบบแปรผันตรงตามความเข้มข้นและสามารถคงระยะเวลาการออกฤทธิ์ลดระดับ LDL ได้ติดต่อกันนานประมาณ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงขาดการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับความปลอดภัยในระยะยาวและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะต้องมีการติดตามต่อไปในอนาคต

ที่มา:

  1. Ray KK, Stoekenbroek RM, Kallend D, Nishikido T, Leiter LA, Landmesser U, et al. Effect of 1 or 2 doses of inclisiran on low-density lipoprotein cholesterol levels: one-year follow-up of the ORION-1 randomized clinical trial. JAMA Cardiol. 2019 Sep 25. doi: 10.1001/jamacardio.2019.3502.
  2. https://www.orion4trial.org/faq-1/pcsk9-and-inclisiran-action-diagram
muratpaşa escort