ปัจจัยทำนายภาวะไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย

ปัจจัยทำนายภาวะไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย

         ภาวะไซนัสอักเสบเกิดได้จากทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาให้การรักษาแพทย์จะพิจารณาจากอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยไม่มีการเก็บตัวอย่างส่งเพาะเชื้อ ในกรณีที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อที่มักได้รับการสงสัย ได้แก่ Streptococcus pneumoniae และ Haemophilus influenzae เป็นหลัก นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อดื้อยาร่วมด้วย Suwannawong และคณะ ดำเนินการศึกษาเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการและอาการแสดงของภาวะไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (nasal obstruction, discolored discharge, facial pain, smell disturbance, fever และค่าทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ) และเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะนี้ ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการตรวจเพาะเชื้อในบริเวณโพรงจมูกและไซนัสเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้นของระดับ serum C-reactive protein มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Haemophilus influenzae, odds Ratio of 18.06 (95% CI 2.36-138.20)

ที่มา: Suwannawong D, Seresirikachorn K, Aeumjaturapat S, Chusakul S, Kanjanaumporn J, Chitsuthipakorn W, et al. Predicting bacteria causing acute bacterial rhinosinusitis by clinical features. Braz J Otorhinolaryngol. 2018 Dec 29. pii: S1808-8694(18)30445-2. doi: 10.1016/j.bjorl.2018.12.002. [Epub ahead of print]