โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง?

โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง?

            โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเป็นสาเหตุการตายลำดับต้น ๆ ของประชากรชาวไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ระบุว่าโรคเกิดได้จากหลายเหตุปัจจัย เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าสาเหตุที่มีความเป็นไปได้มากอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การที่ผู้ป่วยมีโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังร่วมด้วย แต่หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันยังคงมีอยู่จำกัดและยังคงยังไม่ได้รับการประเมินและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Wattanachayakul และคณะ ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและทำการศึกษาอภิวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของการมีโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โดยสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูลทางการแพทย์ ประเมินความตรงภายในของการศึกษา และนำมาวิเคราะห์ผล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าได้การศึกษาที่เกี่ยวข้องและมีความตรงภายในสูง และมี homogeneity สูง จำนวน 5 การศึกษา (n = 447,065 ราย) และพบความสัมพันธ์ว่าผู้ป่วยที่มีโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังร่วมด้วย คิดเป็น pooled RR = 1.79 (95% CI 1.34-2.40, I2  =  84%) ดังนั้น ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงควรได้รับการประเมิน และ/หรือรักษา ป้องกัน “การเกิดโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง” ร่วมด้วย เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มา: Wattanachayakul P, Rujirachun P, Ungprasert P. Risk of stroke among patients with chronic rhinosinusitis: A systematic review and meta-analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 May;28(5):1185-91. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.01.002. Epub 2019 Jan 17.