คำแนะนำใหม่ที่น่าสนใจของ GINA guideline 2020

คำแนะนำใหม่ที่น่าสนใจของ GINA guideline 2020

ในปี 2020 GINA guideline แนะนำให้ผู้ป่วยโรคหืดที่มีระดับความรุนแรงระดับน้อย (mild asthma หรือ step 1 ; มีอาการน้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน) : ใช้ยาควบคุมอาการเป็น as-needed low dose inhaled corticosteroids (ICS)-formoterol หรือ Low dose ICS และ low dose ICS-formoterol, as-needed short acting beta adrenergic agonists (SABA) ใช้เป็น Reliever ได้ เนื่องจาก 1) formoterol มีค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ ได้แก่ onset of action ภายใน 1-4 นาที และ duration นาน 12 ชั่วโมง และ 2) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นว่า formoterol มีแนวโน้มสามารถใช้เป็น Reliever ได้ โดยพบผลการวิจัยที่เป็นผลลัพธ์หลัก คือ การใช้ low dose ICS-formoterol ทำให้เกิด severe exacerbations และ annualized rate of severe exacerbations คือ 0.11 (95% confidence interval [CI], 0.10 to 0.13) และ 0.12 (95% CI, 0.10 to 0.14) ตามลำดับ ซึ่งพบว่าไม่ด้อยกว่า (non-inferior) twice-daily budesonide

ที่มา:

  1. https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/CCBFEF/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/695B91/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=formoterol&UserSearchTerm=formoterol&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL#
  2. Bateman ED, Reddel HK, O'Byrne PM, Barnes PJ, Zhong N, Keen C, Jorup C, Lamarca R, Siwek-Posluszna A, FitzGerald JM. As-Needed Budesonide-Formoterol versus Maintenance Budesonide in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018 May 17;378(20):1877-1887. doi: 10.1056/NEJMoa1715275. PMID: 29768147.