วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน

วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน

          ปัญหาสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรมในบริบทงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทยสำหรับโรคคออักเสบคือ การที่เภสัชกรยังไม่ให้ความร่วมมือในการใช้แนวทางตามที่หน่วยงานต่าง ๆ แนะนำให้ปฏิบัติมากนัก ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น คำแนะนำการตรวจอาการคออักเสบของผู้ป่วยด้วยตนเองในร้านยายังไม่เป็นรูปธรรมมากพอ แสดงให้เห็นจากมีคำแนะนำให้ตรวจช่องปากและลำคอของผู้ป่วย แต่ไม่ได้ระบุวิธีการที่ชัดเจน แม้มีการสร้างกระจกตรวจอาการคออักเสบเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ด้วยตนเองในร้านยา แต่ก็ยังคงยากลำบากสำหรับผู้ป่วยในการประเมิน เนื่องจากยังไม่มีคำแนะนำวิธีการอ้าปากเพื่อให้เห็นรอยโรคที่ชัดเจนให้แก่ผู้ป่วย มีเพียงรูปภาพตัวอย่างลักษณะรอยโรคที่เกิดขึ้นจากไวรัสและแบคทีเรียเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงรูปจำลองที่ไม่ได้มาจากรอยโรคจริง นอกจากนี้เภสัชกรก็ไม่ได้เห็นรอยโรคที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับผู้ป่วย Poowaruttanawiwit และคณะ จึงดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบในงานเภสัชกรรมชุมชน โดยใช้วิธีวิจัยคือ การวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 1. การพัฒนาวิธีการถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเอง  2. การตรวจสอบภาพถ่ายช่องปากและลำคอจากวิธีที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 3. การทดสอบการถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองของอาสาสมัคร ผลการวิจัยพบว่าได้วิธีต้นแบบสำหรับถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองจำนวน 12 วิธี เมื่อคัดเลือกจนเหลือวิธีที่ดีที่สุดเพียง 1 วิธี พบว่าการถ่ายภาพโดยใช้กล้องหลัง ไม่ใช้เลนส์มุมกว้าง และใช้แฟลช เป็นวิธีที่ทำให้เห็นรอยโรคในช่องปากและลำคอชัดเจนและสมบูรณ์มากที่สุด เมื่อนำไปทดลองให้อาสาสมัครทำซ้ำพบว่าได้ผลดีเช่นเดิมเหมือนกันทุกครั้ง การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองที่ทำให้เห็นรอยโรคที่ชัดเจนสำหรับการแยกโรคคออักเสบในบริบทของงานเภสัชกรรมชุมชนของประเทศไทย และสามารถปฏิบัติซ้ำได้

ที่มา: Poowaruttanawiwit P, Phoksombat N, Thaiteerasathain S, Chantim C, Wannalerdsakun S, Puwarattanawiwit J, et al. Self-imaging method of oral cavity and throat for differential diagnosis of sore throat in community pharmacy TJPP.2021; article in press.