บี. บราวน์ ร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ​พร้อมส่งเสริม สนับสนุน เดินหน้าปกป้องประเทศไทยจากวิกฤต COVID-19

“บี. บราวน์” ร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญ
พร้อมส่งเสริม สนับสนุุน เดินหน้าปกป้องประเทศไทยจากวิกฤต COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่เกิดขึ้้นในปัจจุุบันถือเป็นเรื่่องใหม่ที่่เกิดขึ้้นในระบบสาธารณสุขทั่่วโลกรวมถึงประเทศไทยเอง แม้ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาอาจจะไม่รุุนแรงเท่าในบางประเทศ แต่ก็ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่เฉพาะระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลอดจนวิถีชีวิตของทุุกคนในสังคมซึ่่งเราทุุกคนยังมีภาระหน้าที่่ที่่ต้องร่วมกันดููแลป้องกันและเฝ้าระวังปฏิบัติตามมาตรการทุุกด้านอย่างต่อเนื่่องพร้อมรอความหวังในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ประสบผลสำเร็จ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะเป็นคำตอบในการป้องกันโรค และเป็นความหวังของทุุกประเทศทั่่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะปกป้องและพัฒนาสุุขภาพของผู้คนทั่่วโลกให้ได้รับคุุณภาพชีวิตที่่ดี บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่่งในองค์กรผู้มีความเชี่่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการร่วมปกป้องและพัฒนาสุุขภาพของผู้คนในประเทศไทย จึงมีแนวคิดและให้การสนับสนุุนช่วยเหลือบุุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนสังคม รวมพลังร่วมเดินหน้าปกป้องประเทศไทยจากวิกฤตการณ์ COVID-19 นี้้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่