บี. บราวน์ แบ่งปันความเชี่่ยวชาญแก่พยาบาลไทยจับมือชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายจัดตั้งโครงการ Poster Excellence Award เพื่่อพัฒนาศักยภาพ

“บี. บราวน์” แบ่งปันความเชี่ยวชาญแก่พยาบาลไทย จับมือชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย จัดตั้งโครงการ Poster Excellence Award เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่่ยึดถือเป็นหนึ่่งเดียวกันมาโดยตลอด คือ การแบ่งปันความเชี่่ยวชาญ (SHARING EXPERTISE) เพื่่อป้องกันและปรับปรุุงสุุขภาพของประชาชนในประเทศไทย “บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด” จึงได้จับมือกับ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย (Thai Enterostomal Therapy Society) จััดตั้งโครงการ “Poster Excellence Award” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้แก่พยาบาลเฉพาะทางด้านการดููแลบาดแผล ออสโตมี และควบคุุมการขับถ่าย (Enterostomal Therapy Nurse; ET Nurse) ได้แสดงศักยภาพด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ให้แก่เหล่าพยาบาลผู้ซึ่งมีหน้าที่ต้องดููแลผู้ป่วยเหล่านี้ได้เรียนรู้ จากผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงานประชุุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุุม การขับถ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่