บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์แห่งปี 2020 (Quality Persons of the Year 2020)

 
"ไบโอวาลิส คือ บ้าน การงาน คือ เขตรั้ว
                  พนักงาน คือ ครอบครัว เพื่อนรอบตัว คือ พี่น้อง
"

จากความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพ โดยให้ประชากรไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่ดี และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ตลอดถึงการสร้างเสริมองค์ความรู้จากผู้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประเทศไทย ประกอบกับประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากการทำงานธุรกิจด้านวัคซีนมากว่า 20 ปี จึงทำให้ ภก.วีระชัย ธารมณีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านธุรกิจวัคซีนและชีวเวชภัณฑ์ ตลอดจนมีมาตรฐานในการจัดเก็บและจัดส่งที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสังคม” ภายใต้พันธกิจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและดูแลภาคส่วนต่างๆ คือ ประชากรไทย หน่วยงานของภาครัฐ สังคมชุมชน ลูกค้า และพนักงานอย่างสมดุล ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการทำให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดี  และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 

 

çeşme escort

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่