เครื่องมือตรวจการได้รับกลิ่นเพื่อแยกโรค COVID-19 เบื้องต้น

เครื่องมือตรวจการได้รับกลิ่นเพื่อแยกโรค COVID-19 เบื้องต้น

COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยล้มเหลว หลังจากติดเชื้อผู้ป่วยจะมีการสูญเสียการทำงานของระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง อาการแสดงของโรค ได้แก่ การสูญเสียการได้รับกลิ่น หายใจได้สั้นลง มีอาการไอ และในรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะนำไปสู่ความผิดปกติของปอดและหัวใจได้ ล่าสุด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดตันของโพรงจมูก (NU_nasalBreathe; NUB) ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยในการฝึกสมรรถภาพการหายใจของผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติได้ ความโดดเด่นของเครื่องมือนี้ คือ ใช้หลักการที่ง่ายแต่มีประโยชน์มากและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวิจัยทางคลินิกที่แสดงให้เห็นว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ แก่อาสาสมัคร และแม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้ โดยเครื่องมือนี้อาจนำไปใช้งาน ณ สถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น สถานปฏิบัติการปฐมภูมิ โรงพยาบาลขนาดเล็ก คลินิก หรือร้านยา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้งานด้วยตนเองที่บ้านได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการติดตามประสิทธิภาพการรักษา และทำให้สามารถปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมกับความรุนแรงของโรคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนใช้เพื่อเฝ้าระวังในกรณีที่มีอาการจมูกอุดตันรุนแรงมากขึ้น การได้รับกลิ่นลดลง และเป็นตัวชี้วัดเพื่อเตือนให้ผู้ป่วยรีบกลับมาพบแพทย์ได้ทันเวลา หากสนใจร่วมการวิจัยหรือสนใจนวัตกรรมนี้ กรุณาติดต่อ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ได้ที่ yuth_pu@hotmail.com

ที่มา: https://www.nationtv.tv/main/content/378812904