ข้อมูลสำคัญล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 vaccine

ข้อมูลสำคัญล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 vaccine

ในปัจจุบันมี COVID-19 vaccine ที่ได้รับอนุมัติและฉีดแล้วในหลายประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์พบประเด็นสำคัญที่บุคคลากรทางแพทย์ควรทราบ ดังนี้ 1) vaccine ที่ได้รับ USFDA approved และมีประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัยดี ได้แก่ วัคซีนของบริษัท Pfizer, Moderna และ Johnson & Johnson 2) วัคซีนของบริษัท Pfizer, Moderna ผลิตจาก messenger RNA แต่ Johnson & Johnson ผลิตจาก viral vectored vaccine 3) Pfizer, Moderna และ Johnson & Johnson ระบุให้ใช้ในช่วงอายุตั้งแต่ ≥16 ปี, ≥18 ปี และ 12-17 ปี ตามลำดับ 4) ในด้านประสิทธิภาพพบว่า คือ ร้อยละ 95, 94.1 และ 66 ตามลำดับ แต่เป็นประสิทธิภาพของ first dose เท่านั้น และข้อมูลยังแตกต่างกันออกไปในแง่ การใช้ในผู้สูงอายุ ในผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคต่าง ๆ ประสิทธิภาพของ second dose และประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ จำนวนคนที่ใช้ในการวิจัยยังน้อยมาก (เป็น phase III clinical trial และไม่ถึงระดับล้านคน) อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการนำไปใช้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง anaphylaxis และ rare adverse events

ที่มา:

  1. Sharma O, Sultan AA, Ding H, Triggle CR. A Review of the Progress and Challenges of Developing a Vaccine for COVID-19. Front Immunol. 2020 Oct 14;11:585354. doi: 10.3389/fimmu.2020.585354. PMID: 33163000; PMCID: PMC7591699.
  2. https://www.bbc.com/news/health-55040635
bayraklı escort