safdsaf

Takeda Science Foundation Scholarship in Thailand
ทุนมูลนิธิทาเคดา เปิดประตูความรู้สู่แพทย์ไทยมอบทุนศึกษาวิจัย

ทุนนี้มีวัตุประสงค์เพื่อมอบโอกาสในการศึกษาดูงานและวิจัยทางการแพทย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา วงการแพทย์ และสาธารณสุข ของประเทศไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยไม่มีเงื่อนไขของการใช้ทุน หรือต้องทำประโยชน์ให้ทางมูลนิธิ

 

รายละเอียดทุนมูลนิธิทาเคดา ประเภททุนศึกษาดูงาน
1. ทุนระยะสั้น 3 เดือน (Regular Scholarship for 3 months)
2. ทุนระยะสั้น 6 เดือน (Shchoolarship for Studyin 6 months)
3. ทุนศึกษาวิจัยทาเคดาสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ระยะยาว 12-24 เดือน (Young BasicMedical Research Fellowship)

คุณสมบัติของผู้รับทุนมูลนิธิทาเคดา
ผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของแพทยสมาคมฯ ดังนี้

1. เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี และยังไม่เคยได้รับทุน

2. ผ้สูมัครขอรับทุนไม่จำเป็นต้องอย่ตู่างจังหวัด แต่ถ้าปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยพิจารณาหัวข้อเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นต้องให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม อีกทั้งเป็นงานที่มีประโยชน์กระจายไปทั่วประเทศ

3. ผู้สมัครต้องติดต่อสถาบันที่ต้องการจะไปฝึกอบรมและดูงาน ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเอง และต้องได้รับจดหมายรับรองจากสถาบันนั้น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยจะต้องระบุระยะเวลาที่เข้าฝึกอบรมและดูงานในสถาบันนั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนสมัครขอรับทุน

4. หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว แพทยสมาคมฯ จะเรียนเชิญผู้รับทุนนำผลความก้าวหน้าที่ได้รับมาจากการฝึกอบรมมานำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีของแพทยสมาคมฯ ในปีถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนมูลนิธิทาเคดาได้ที่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(Medical Association of Thailand)
โทรศัพท์ 0-2318-8170, 0-2314-4333 โทรสาร 0-2314-6305
E-mail: math@loxinfo.co.th, www.mat-thailand.org (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่