PM 2.5 เข้าสมองได้

PM 2.5 เข้าสมองได้

ในปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากที่สนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับอนุภาค PM2.5 ซึ่งก็พบแล้วว่าเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ คือ อนุภาคขนาดเล็กที่อันตรายมากนี้ “สามารถเข้าสู่สมองและทำลายสมองได้” และอาจทำให้เกิดพยาธิสภาพต่าง ๆ ตามมาจนทำให้ประชาชนเกิดโรค พิการ หรือเสียชีวิต ได้ คำถามที่สำคัญ คือ จะจัดการกับ PM2.5 ได้อย่างไร และหากไม่สามารถจัดการได้ จะป้องกันการสัมผัสได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนทั่วไปที่ไม่อาจเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันที่มีราคาแพงได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งจัดการปัญหานี้โดยด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องพบเจอในทุก ๆ วัน และจะเป็นการดีอย่างยิ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาให้การจัดการอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับกรณีการระบาดของโควิด-19

ที่มา: Li W, Lin G, Xiao Z, Zhang Y, Li B, Zhou Y, Ma Y, Chai E. A review of respirable fine particulate matter (PM2.5)-induced brain damage. Front Mol Neurosci. 2022 Sep 7;15:967174. doi: 10.3389/fnmol.2022.967174. PMID: 36157076; PMCID: PMC9491465.