ชื่อบนวัตถุที่ติดมากับผู้ตายกับชื่อจริงของผู้ตาย: รายงานผู้ตาย 1 ราย

ชื่อบนวัตถุที่ติดมากับผู้ตายกับชื่อจริงของผู้ตาย: รายงานผู้ตาย 1 ราย

Deceased’s Object Presented With “A Name” And The Deceased’s Real Name: A Case Report 

นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ พ.บ., น.ม., น.บ.ท., ว.ว.นิติเวชศาสตร์* *รองศาสตราจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

            การที่แพทย์ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าพนักงานอื่นตามกฎหมาย1 ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น “พนักงานสอบสวน” นั้นอาจพบปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือ “ไม่ทราบว่าผู้ตายชื่อใด” แต่กลับพบสิ่งที่ติดมากับศพซึ่งมีระบุชื่อไว้ เช่น เสื้อผ้าที่มีชื่อระบุไว้ หรือมีบัตร/นามบัตรซึ่งมีชื่อระบุไว้ ซึ่งอาจทำให้แพทย์เกิดความสับสนว่าจะระบุชื่อที่พบดังกล่าวไว้ในรายงานชันสูตรพลิกศพ (บันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพ) ได้หรือไม่เพียงใด เพราะเอกสารดังกล่าวนี้เป็นเอกสารที่สำคัญและใช้ในการประกอบสำนวนคดีความ (คดีอาญา) ซึ่งหากผิดพลาดไปแล้วอาจทำให้แพทย์ถูกกล่าวหาว่ากระทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ได้มาตรฐาน2,3,4 อีกทั้งยังอาจถูกฟ้องร้องได้หากระบุถึงชื่อผู้ตายทั้ง ๆ ที่ผู้นั้นยังมิได้ถึงแก่ความตายจริง เพราะเท่ากับทำให้ผู้นั้นเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่