ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของศูนย์รถพยาบาล (EMS Medical Director)

ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของศูนย์รถพยาบาล (EMS Medical Director)

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง, อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ทางยุโรปมักมีแพทย์อยู่ในศูนย์รถพยาบาล แต่ทางอเมริกาเหนือและประเทศทางซีกโลกตะวันตกมักประกอบด้วยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (paramedic), เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-I), พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-Basic), อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และพยาบาล ซึ่งปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของแพทย์อำนวยการด้านการแพทย์

ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอว่าแพทย์อำนวยการด้านการแพทย์ของศูนย์รถพยาบาลควรมีบทบาทในการออกแบบโครงสร้างของศูนย์ แนวทางปฏิบัติงาน มีการประเมินและวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วิธีการโทรศัพท์สายด่วนของประชาชน การสั่งการให้รถออกปฏิบัติงาน การรักษานอกโรงพยาบาล ตลอดจนกระทั่งนำส่งโรงพยาบาลปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่