รูปแบบของศูนย์รถพยาบาล

รูปแบบของศูนย์รถพยาบาล

(Ambulance Station Design)

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง, อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์รถพยาบาลเป็นศูนย์สั่งการให้รถพยาบาลออกปฏิบัติการรักษานอกโรงพยาบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งการออกแบบของศูนย์ได้เหมาะสมจะทำให้สามารถให้การรักษาโรคได้อย่างรวดเร็วและทันการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานก็ทำงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

องค์ประกอบของศูนย์ประกอบด้วย

1. ด้านการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล ได้แก่ แหล่งจอดรถซึ่งมักมีโรงจอดรถ แหล่งเก็บอุปกรณ์ทาง

การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันตนเองในการทำงาน ห้องเก็บผ้าสะอาด ห้องล้างอุปกรณ์ แหล่งเก็บถังออกซิเจน แหล่งสำรองน้ำมัน เป็นต้น

2. ด้านบุคลากร ได้แก่ สำนักงานบริหาร ห้องทำงานของบุคลากร ห้องพักของบุคลากร ห้องอาบน้ำ ห้องครัว ห้องทำงาน นอกจากนี้ยังมีห้องฝึกอบรมทั้งแก่บุคลากรและประชาชน

ศูนย์รถพยาบาลควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการให้บริการแก่ชุมชนได้ มีความปลอดภัยแก่บุคลากร อุปกรณ์ถูกจัดเก็บและหยิบออกใช้ได้สะดวก ในบางประเทศได้จัดศูนย์รถพยาบาลให้อยู่ร่วมกับสถานีดับเพลิงหรือสถานีตำรวจ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่