ในหลวงของเรา

  ในหลวงของเรา  

            เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนทั่วประเทศได้ออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พวกเรามีต่อพระองค์ท่าน และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผมและครอบครัวก็ได้ไปร่วมการเฉลิมฉลองด้วยที่ราชดำเนิน

            ประเทศไทยโชคดีมากที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นในหลวงและราชินี เพราะพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ และพระราชินีที่ทรงประเสริฐสุดในโลกนี้ที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน ในหลวงของเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อย ลำบากเท่านี้ แต่พระองค์ท่านก็ยอมเสียสละ ทำทุกอย่างเพื่อประชาชน พระองค์ท่านและพระราชินีเสด็จไปทั่วทุกหนทุกแห่งของประเทศไทยเพื่อช่วยให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่ทุรกันดารแค่ไหน ทั้ง 2 พระองค์ก็เสด็จไปมาหมดแล้ว ทั้งเหนื่อย ทั้งลำบาก และมีภัยอันตรายจากการเดินทาง

            ในหลวงของเราได้ทุ่มเทเวลาให้การศึกษาในทุก ๆ เรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะพัฒนาประเทศ พระองค์ท่านศึกษาตั้งแต่ ป่า ภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ การเกษตร การประมง และการชลประทาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐานของพระองค์ท่านเป็นสถานที่วิจัยในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงปลา ฯลฯ พระองค์ท่านทรงมีความรู้มากกว่าผู้ที่จบปริญญาเอกหลาย ๆ คน และในหลาย ๆ สาขา อาจพูดได้ว่าท่านมีความรู้ยิ่งกว่า 10 ปริญญาเอก ฯลฯ พระองค์ท่านได้พัฒนาประชาชนชาวไทยให้เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาทำไร่อื่น ๆ และมีอาชีพอื่น ๆ ที่มีค่าและสำคัญ เช่น การตั้งศูนย์ศิลปาชีพที่บางไทร โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

            ในหลวงของเราทรงเป็นอัจฉริยะ (genius) ทรงเป็นนักกีฬาเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบของ SEA Games ทรงเป็นนักดนตรี นักแต่งเพลงที่ไพเราะมาก ถ้าพระองค์เป็นบุคคลธรรมดาคงเป็นนักดนตรีที่ดังมาก หรือนักกีฬาที่ดังมาก ไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงทำอะไร จะเก่งไปทุกอย่าง

            แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ขนาดเรามีในหลวงและพระราชินีที่ทรงประเสริฐ อัจฉริยะไปทุกอย่าง แต่เราไม่ได้คว้าโอกาสอันดีงามที่เรามีพ่อ แม่ ที่ช่วยเราเช่นนี้ เรา ลูก ๆ ยังทะเลาะกัน ยังไม่พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี ที่เก่ง ที่รอบรู้ และมีสุขภาพที่ดี อาจจะเป็นเพราะเรามีพระองค์ท่านทั้ง 2 ที่คอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลา เราจึงขี้เกียจ ไม่มีวินัย ไม่ขยันหาความรู้ใส่ตัว ไม่ทำตัวเป็นคนดีเท่าที่ควร เพราะเราคิดว่าเรามี “พ่อ แม่” ที่ดี ที่คอยดูแลเราเสมอมา เราควรคว้าโอกาสนี้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี ที่มีการศึกษาดี ที่รู้จักผิดชอบชั่วดี มีเหตุผล เห็นแก่ส่วนรวม มีความรู้รอบตัว และเป็นคนที่มีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี จริง ๆ แล้วนอกจากในหลวงและพระราชินีที่ทรงประเสริฐที่สุดในโลกแล้ว ประเทศไทยยังมีทรัพยากรมากมาย “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เรามีแม้แต่น้ำมัน แก๊ส เรายังผลิตอาหารได้มากกว่าที่เราต้องการ และยังสามารถส่งออกให้ชาวโลกได้รับประทานอีกด้วย เรามีภูเขา ป่าไม้ (ถึงแม้จะน้อยลง) แม่น้ำ บึง ทะเลสาบ ชายทะเลที่ยาว มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่เราก็บริหารจัดการไม่เป็น หรือจัดการไม่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ เรายังเห็นแก่ตัว โกงกิน ยังมีการคอร์รัปชัน

            ผมเคยเขียนและพูดเสมอว่า ถ้ารัฐบาลคิดอะไรไม่ออก ขอพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าในหลวง และกราบบังคมทูลขอพระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำในการบริหารบ้านเมือง และทำตามนั้นเท่านั้นอย่างโปร่งใส เพื่อส่วนรวมก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญมาก ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะพระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นปัญหามากกว่าผู้ใดในประเทศ หรือโลก เช่น ภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม พลังงานที่ยั่งยืน ป่าชายเลน ป่า การเกษตร การประมง การคมนาคม รวมทั้งสภาวะโลกร้อน (ตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้ว) ประเทศไทยมีทุกอย่าง ยกเว้นประชาชนที่เป็นคนดีที่มีคุณภาพ เราต้องพยายามผลิตประชาชนที่มีคุณภาพ โดยสรุปก็คือ เป็นคนที่ดี เก่ง (มีการศึกษา) รอบรู้ และมีสุขภาพดี เพราะถ้ามีทั้ง 4 คุณสมบัติ ประชาชนจะมีฐานะดี มีความสุข แข็งแรง และจะมองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

            ผมคิดว่าเราทุก ๆ คนรักในหลวงมากและรักจริง แต่นอกจากการไปจุดเทียนชัยถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีในทุกวันที่ 5 ธันวาคมแล้วนั้น ผมอยากให้ทุก ๆ คนทำความดีตลอดเวลาเพื่อพระองค์ท่าน โดยเป็นคนขยัน ประหยัด รู้จักหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี เห็นแก่ส่วนรวม มีเหตุผล เดินสายกลางในชีวิต ชอบพัฒนาตนเอง ชอบอ่านหนังสือ รู้เรื่องและดูแลสุขภาพของตนเอง และเป็นผู้ให้

            เราโชคดีมาก แต่เราไม่คว้าโอกาสนี้เลย ผมจึงขอเชิญชวนพวกเราทุก ๆ คนทำดีทุก ๆ วันตั้งแต่บัดนี้เพื่อถวายพระองค์ท่าน เพื่อถวายความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ในหลวงและพระราชินีที่เคารพรักและเทิดทูนยิ่งของพวกเราที่ทรงทำทุก ๆ อย่างให้แก่ลูก ๆ หลาน ๆ ของพระองค์ท่านอย่างเต็มที่เสมอมา