การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กนอกโรงพยาบาล (Pediatric Care in EMS)

การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กนอกโรงพยาบาล (Pediatric Care in EMS)

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง, อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาวะฉุกเฉินของเด็กที่พบบ่อยนอกโรงพยาบาล ได้แก่ อุบัติเหตุ ระบบหายใจผิดปกติ และชัก

ภาวะหัวใจหยุดเต้นไม่ค่อยพบในเด็ก และถ้าเกิดขึ้นก็มักมีพยากรณ์ของโรคไม่ดี ภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็กมักเกิดจากภาวะหายใจล้มเหลวหรือภาวะช็อกจนกระทั่งทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน ซึ่งตรงข้ามกับผู้ใหญ่ที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

แต่ละสถาบันกำหนดอายุของผู้ป่วยเด็กไว้ตั้งแต่ 14-18 ปี และมีบางสถาบันในต่างประเทศกำหนดอายุ < 21 ปี เด็กมีสรีรวิทยาแตกต่างจากผู้ใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่