กรมวิทย์ฯ เปิดบ้านโชว์ศักยภาพห้อง Lab

กรมวิทย์ฯ เปิดบ้านโชว์ศักยภาพห้อง Lab พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บัณฑิตแพทย์ในสังกัด สธ.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเปิดบ้าน (Open House) โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการ และการเป็นแหล่งความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ของวิทยาลัยแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพประชาชน

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดบ้าน (Open House) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับวิทยาลัยแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม หัวหน้าชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 200 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับวิทยาลัยแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ และโครงการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัยทางคลินิก ระหว่างนักวิจัยในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาจารย์ในวิทยาลัยแพทย์ที่จะร่วมกันผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข และทำการวิจัยร่วมกัน        

          นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานทางวิชาการ มีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย ชันสูตร เฝ้าระวัง ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และเป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และตรวจชันสูตร นับเป็นหน่วยงานระดับกรมที่มีความโดดเด่นทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจำนวนบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญหลากหลาย มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งองค์ความรู้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานมามากกว่า 71 ปี

จากศักยภาพของหน่วยงานตามที่กล่าวแล้ว นับเป็นสิ่งดียิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้นำทรัพยากรที่มีอยู่มาร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์ในการเป็นแหล่งความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน รวมทั้งการสอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการวิจัยร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนต่อไป 

          นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายใน “งานสัมมนาเปิดบ้าน (Open House) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับวิทยาลัยแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ อาทิ เรื่อง Stem cell : Future of Human life โดย นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง Biotech R&D for Medical Sciences โดย ดร.ปนัดดา เทพอัคศร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เรื่อง Current status of Clinical trial in Thailand : Role of DMSc โดย นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางคลินิก และเรื่อง Quality Assurance of Medicine โดย ดร.วิยะดา อัครวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

            นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้นำคณะอาจารย์ของวิทยาลัยแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก ระบบการผลิตชุดทดสอบชนิด Rapid test หลักการ Immunochromatography ระบบการเพาะเลี้ยงไวรัสใน Bioreacter เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีน ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา ศูนย์ปฏิบัติการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ เป็นต้น