สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 “พ.ร.บ.ยาและวิธีปฏิบัติตนที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน”

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ...ยาและวิธีปฏิบัติตนที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน”

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.. 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลงานและกิจกรรมของสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “พ...ยาและวิธีปฏิบัติตนที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน” เพื่อเป็นแนวทางให้เภสัชกรชุมชนในการพัฒนาร้านยาตามแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.. 2556

ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) กล่าวว่า บทบาทของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) คือส่งเสริมด้านวิชาการของเภสัชกรชุมชนในการให้ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการสร้างเสริมป้องกันโรค ความรู้เรื่องยา โดยเฉพาะยาใหม่ ๆ ยาที่ใช้ในโรคเรื้อรัง การดูแลเรื่องการใช้ยา ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การช่วยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น กลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (NCDs) และเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหมดคือบทบาทของเภสัชกรที่อยู่ในชุมชน

สำหรับในปีนี้ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเหมือนเช่นทุกปีตามข้อบังคับการจัดตั้งสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ และเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่สมาชิกเภสัชกรรมชุมชนฯ รอคอย มีเรื่องจำเป็นและสำคัญของวิชาชีพ โดยในปีนี้กรรมการทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาคัดเลือกหัวข้อหลักในการประชุมจากหัวข้อที่สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ให้คำแนะนำมาระหว่างปีที่มีการจัดอบรมและออกแบบสอบถาม และจากนั้นทางกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ จะลงมติเลือก

“หัวข้อหลักในบรรยายคือ เรื่อง พ.ร.บ.ยาและวิธีปฏิบัติตนที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน เห็นหัวข้อก็คงไม่ต้องบอกเล่าอะไรมากว่าตอนนี้ประเด็นความสำคัญของวิชาชีพคืออะไร จึงอยากให้ตามไปดูในงานดีกว่า เพราะถือเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้ ต้องทราบที่สุด รวมทั้งยังมีการบรรยายในห้องบรรยายย่อย ได้แก่ Headache management, Chronic Constipation Management และ The new generation of Antihistamine ซึ่งจากหัวข้อการบรรยายทั้งหมดนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปปรับใช้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่พบมากในประชาชนที่มารับบริการที่ร้านยา” ภญ.เพ็ญทิพา กล่าว

ภญ.เพ็ญทิพา กล่าวอีกว่า สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายในการประชุมนั้น ล้วนมีความโดดเด่นในแต่ละหัวข้อ โดยเฉพาะเรื่อง พ.ร.บ.ยาและวิธีปฏิบัติตนที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งต้องคอยติดตามดูว่าจะเป็นใคร รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ 400 บาท (15 ธ.ค. 57 - 16 ก.พ. 58) 500 บาท (17 ก.พ. - 23 ก.พ. 58) 600 บาท (24 ก.พ. - 1 มี.ค. 58) ผู้ติดตาม/ผู้สนใจ 600 บาท (15 ธ.ค. 57 - 16 ก.พ. 58) 700 บาท (17 ก.พ. - 5 มี.ค. 58) และนิสิต นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 300 บาท (ต้องแต่งชุดนักศึกษาในวันงาน) ซึ่งบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเกินราคา

“คาดว่าจะผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 500-600 ท่าน ซึ่งได้แก่ สมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจ ที่นอกจากจะได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้แล้ว ยังจะได้พบปะสังสรรค์ และยังได้ติดตามความก้าวหน้าของบริษัทยาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกด้วย” ภญ.เพ็ญทิพา กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) โทรศัพท์ 0-2713-5261-3 โทรสาร 0-2713-5541 E-mail: thailand.cpa@gmail.com หรือ www.pharcpa.com