End TB 2035 รวมพลังสร้างกระแส รับรู้ ตื่นตัว ตระหนัก เพื่อสู่เป้าหมาย “เมืองไทยปลอดวัณโรค”

End TB 2035 รวมพลังสร้างกระแส รับรู้ ตื่นตัว ตระหนัก เพื่อสู่เป้าหมาย “เมืองไทยปลอดวัณโรค”

ภายหลังจากที่ ดร.โรเบิร์ต คอช (Dr.Robert Koch) ได้ประกาศการค้นพบสาเหตุของวัณโรค คือเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis: MTB) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1882 (พ.ศ. 2425) ณ เมืองเบอร์ลิน ขณะนั้นวัณโรคได้ระบาดไปทั่วยุโรปและอเมริกา และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร 1 ในทุก ๆ 7 คน การค้นพบของเขาถือเป็นการเบิกทางการวิเคราะห์คิดค้นวิธีรักษาวัณโรค ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1982 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี จากการประกาศของเขา สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: IUATLD) เสนอให้วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคโลก (World TB Day) อย่างเป็นทางการ เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี และร่วมกันต่อต้านวัณโรค โดยองค์การอนามัยโลกร่วมกับ IUATLD และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมช่วยกันรณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญ และรณรงค์ป้องกันร่วมกันต่อต้านวัณโรค

อย่างไรก็ตาม วันวัณโรคสากลปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานี้ ทาง Stop TB Partnership และองค์กรต่าง ๆ ระดับนานาชาติ ได้กำหนดธีมขึ้นมาเพื่อเป็นข้อความสื่อไปถึงทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ไปในทิศทางเดียวกันคือ “Unite to End TB” โดยธีมภาษาไทยคือ “รวมพลัง ยุติวัณโรค” ซึ่งมีความหมายว่า “เราจะร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อจะยุติปัญหาวัณโรค” โดยจะใช้ message ดังกล่าวเป็นข้อความหลักในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เนื่องในวันวัณโรคโลก (World TB Day) ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการย้ำถึงยุทธศาสตร์ใหม่ที่ยกระดับเป้าหมายไปสู่การยุติการระบาดของวัณโรค ให้อัตราป่วยรายใหม่ลดเหลือน้อยกว่า 10 ต่อประชากรแสนคน ใน20 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2035) นับเป็นความท้าทายในการผลักดันยุทธศาสตร์ให้เข้มข้นและมีประสิทธิผล และเพื่อส่งเสริม สร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ตื่นตัว ตระหนัก และมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรค ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาวัณโรค อันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด (Vision) คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” ต่อไป

สำหรับแนวทางยุติการระบาดของวัณโรคในประเทศไทยนั้น .คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร่วมแสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาประเทศสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ใน 15 ปีข้างหน้า ในการประชุมใหญ่สหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 นั้น ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายกำจัดมาลาเรียภายในปี พ.ศ. 2568 ยุติเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 และยุติวัณโรคภายในปี พ.ศ. 2578 ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาแบบยั่งยืน การมีนโยบายของประเทศที่ชัดเจนจะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายเพื่อยุติปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบที่จะกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลในการยุติเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาแบบยั่งยืน ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณที่ดำเนินการมาจากหลายส่วน โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก เช่น ปี พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก 868 ล้านบาท ที่เหลือเป็นงบจากกรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ รวม 1,705 ล้านบาท แต่งบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมดอยู่ที่ 2,396 ล้านบาท ยังขาดอีก 692 ล้านบาท จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบพื้นฐานของส่วนราชการ โดยให้กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของบประมาณปี 2560 เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนระดมทุนจากภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และประสบความสำเร็จในการกำจัดมาลาเรีย ยุติเอดส์ และวัณโรค

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรคยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ซึ่งจากการคาดการณ์ทางสถิติ คาดว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 รายต่อปี และเสียชีวิตปีละ 12,000 ราย และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาปีละ 2,200 ราย ข้อจำกัดสำคัญของการแก้ไขปัญหาวัณโรคของประเทศไทยคือ ขีดความสามารถในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรคที่เข้าสู่ระบบบริการเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น นอกจากนี้ปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อคน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดมาตรการสำคัญเพื่อตัดวงจรการระบาดในประชากรกลุ่มเสี่ยง และยุติปัญหาวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุง “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อกำหนดทิศทางและเป็นกลไกสำคัญในการยุติปัญหาวัณโรคอย่างจริงจัง โดยเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป สาระสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้คือ เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้รวดเร็วและครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น เพื่อตัดวงจรการระบาดในชุมชน โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยตั้งเป้า “ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2564” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลก (WHO) แผนยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์โดยย่อดังนี้ 1. เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ต้องขัง แรงงานข้ามชาติ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น โดยประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว เข้าถึงการรักษาและการดูแลที่เป็นมาตรฐาน 2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรค 4. เพื่อระดมทรัพยากรในการดำเนินงาน ป้องกัน ดูแล และควบคุมวัณโรค และ 5. เพื่อเร่งรัดการศึกษาวิจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านวัณโรค รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับการพัฒนางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่

นพ.อำนวย กล่าวอีกว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งเป้าหมายไปสู่การยุติการระบาดของวัณโรค (End TB) ให้อัตราป่วยรายใหม่ลดเหลือน้อยกว่า 10 ต่อประชากรแสนคน ใน 20 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2035 หรือ พ.ศ. 2578) เป็นเป้าหมายระดับโลก ประเทศไทยจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นต้องลดต่อเนื่องไปทุกปี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทั่วทั้งประเทศ ดำเนินการทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ประชาชน และชุมชน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีด้านห้องปฏิบัติการ การตรวจที่ทันสมัย รวดเร็ว และแม่นยำ รวมถึงการใช้ยาใหม่ ๆ สำหรับวัณโรคดื้อยา เป็นต้น มาใช้ในการแก้ปัญหาวัณโรคเพื่อเป้าหมายการยุติปัญหาในประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน กรมควบคุมโรคจึงมีแนวคิดและให้ความสำคัญที่จะผลักดันเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การควบคุมวัณโรคให้เป็นวาระแห่งชาติ ดังนี้ 1. ค้นให้พบ ค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ 2. จบด้วยหาย ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องจนครบ โดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 3. พัฒนาเครือข่าย เน้นเครือข่ายการเฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล 4. นโยบายมุ่งมั่น จัดสรรงบประมาณ ตั้งกองทุนและใช้มาตรการทางกฎหมาย และ 5. สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิจัย

            นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เดิมการรักษาวัณโรคผู้ป่วยต้องรับประทานยาสูตรเดี่ยวครั้งละหลายชนิด และเม็ดยามีขนาดใหญ่ ทำให้รับประทานลำบาก องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้ใช้ยาสูตรผสมเพื่อให้เกิดความสะดวกและคนไข้ได้รับยาสม่ำเสมอต่อเนื่อง ลดปัญหาการรับประทานยาไม่ครบ สำหรับประเทศไทยยาสูตรผสมนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้เริ่มมีการจัดซื้อและกระจายยาสูตรผสมนี้ให้กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในส่วนของยา FORECOX-Trac นี้ได้เริ่มมีการจัดซื้อและกระจายเมื่อปลายปีงบประมาณ 2558 ซึ่งตามที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล ในพื้นที่ภาคใต้พบยา FORECOX-Trac ซึ่งเป็นยาสูตรผสมที่มีตัวยาสำคัญ 4 ชนิดใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรค มีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปคือ เปลี่ยนสี ยาดังกล่าวเป็นยานำเข้าจากประเทศอินเดียโดยบริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดหาและกระจายตามความต้องการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับจ่ายให้ผู้ป่วยวัณโรคตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยยา FORECOX-Trac เป็นยาสูตรผสมที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งยาFORECOX-Trac นี้ได้รับการรับรอง WHO Prequalification ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกในระดับสากล

            “จากปัญหาที่พบ องค์การเภสัชกรรมได้ส่งตัวอย่างยาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ และได้มีรายงานผลการตรวจคุณภาพมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 พบว่า ยาดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรมจึงได้ให้บริษัทผู้นำเข้าดำเนินการเรียกเก็บคืนยา FORECOX-Trac ทั้งหมดจากโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งในคลังสำรองยาของ สปสช. และองค์การเภสัชกรรมทันที และยกเลิกการจัดซื้อยา FORECOX-Trac ทั้งหมดที่อยู่ในแผน พร้อมกันนั้นได้ส่งยาสูตรเดี่ยวทดแทนเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค และป้องกันการขาดยาในระบบ ส่วนสาเหตุที่ยาสูตรผสมไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น อาจเกิดจากคุณสมบัติของตัวยาสำคัญบางตัวไวต่อแสง ความชื้น อากาศ และ/หรือมีปฏิกิริยากับตัวยาอื่นในตำรับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมี”

            สำหรับแนวทางเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและมียาใช้ในระบบของยารักษาวัณโรคสูตรผสมนี้ องค์การเภสัชกรรมจะร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพยา โดยจะทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาของบริษัทอีก 3 บริษัทที่ขึ้นทะเบียนไว้ในประเทศไทย เพื่อขึ้นทะเบียนแหล่งจัดซื้อจัดหาเตรียมไว้สำหรับการจัดหาต่อไป เมื่อได้แหล่งจัดซื้อจัดหาแล้ว ก่อนส่งมอบยาดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ องค์การเภสัชกรรมจะมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นในทุก 6 เดือนจะมีการสุ่มตัวอย่างยาเพื่อตรวจติดตามคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก สำหรับยา FORECOX-Trac หากจะนำเข้าครั้งถัดไปจะต้องถูกอายัดที่ด่านอาหารและยาเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ให้ได้มาตรฐานก่อนจะอนุญาตให้นำไปใช้

ทั้งนี้วัณโรคถือเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก องค์การอนามัยโลกรายงานตัวเลขผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทั่วโลกปีละ 9 ล้านคน เข้าสู่ระบบการรักษา 6 ล้านคน มีปัญหาการดื้อยาประมาณร้อยละ 20.5 เท่านั้น ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยวัณโรค 113,900 คน เข้าสู่ระบบรักษาประมาณ 67,000 คน มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาร้อยละ 2 และผู้ป่วยรายเก่าดื้อยาร้อยละ 19 ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก 2,000-4,000 บาท เป็น 200,000-1,000,000 บาทต่อคน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562 ตั้งเป้าลดการป่วย การตาย การขาดยา และป้องกันการดื้อยาภายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งการดำเนินการจะต้องเน้นหนัก 3 เรื่องคือ 1. ป้องกันแก้ไขปัญหาวัณโรค โดยค้นหาผู้ป่วยตั้งแต่ยังไม่มีอาการ 2. เมื่อพบแล้วให้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อเนื่อง การติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วยให้หายขาด ยังช่วยลดการแพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้างและในชุมชนได้ และ 3. ตั้งเป้าลดผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 โดยสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ตื่นตัว ตระหนัก และมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรค ซึ่งผู้ป่วยวัณโรคทุกคนจะได้รับการรักษาฟรี รวมถึงให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรควัณโรค และนำไปสู่การลดการรังเกียจตีตราผู้ป่วย อันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” 

 

<div style="display:none;"><a title="kartal escort" href="http://qeyik.net">kartal escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/umraniye-escort/">ümraniye escort</a> <a title="şerifali escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/umraniye-escort/serifali-escort/">şerifali escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://qeyik.net/kategori/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="tuzla escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/tuzla-escort/">tuzla escort</a> <a title="pendik escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="sex hikaye" href="http://qeyik.net/kategori/sex-hikaye/">sex hikaye</a> <a title="kartal escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com">kartal escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="gebze escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="escort bayan" href="http://www.turkescortbayan.com">escort bayan</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/anadolu-yakasi-escort/">anadolu yakası escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/atasehir-escort-bayan/">ataşehir escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/anadolu-yakasi-escort/bostanci-escort-bayan/">bostancı escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="ereğli escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/eregli-escort/">ereğli escort</a> <a title="bismil escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bismil-escort/">bismil escort</a> <a title="ankara escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/ankara-escort/">ankara escort</a> <a title="alaplı escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/alapli-escort/">alaplı escort</a> <a title="musabeyli escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/musabeyli-escort/">muasabeyli escort</a> <a title="buca escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/buca-escort/">buca escort</a> <a title="dikmen escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/dikmen-escort/">dikmen escort</a> <a title="etimesgut escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/etimesgut-escort/">etimesgut escort</a> <a title="bodrum escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bodrum-escort/">bodrum escort</a> <a title="bosna escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bosna-escort/">bosna escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="ataköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/avrupa-yakasi-escort/atakoy-escort-bayan/">ataköy escort</a> <a title="beylikdüzü escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/avrupa-yakasi-escort/beylikduzu-escort/">beylikdüzü escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="https://trescortbayanlar.com">anadolu yakası escort</a> <a title="bostancı escort" href="https://trescortbayanlar.com/bostanci-escort/">bostancı escort</a> <a title="kadıköy escort" href="https://trescortbayanlar.com/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="ataşehir escort" href="https://trescortbayanlar.com/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="kartal escort" href="https://trescortbayanlar.com/kartal-escort/">kartal escort</a> <a title="maltepe escort" href="https://trescortbayanlar.com/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="ümraniye escort" href="https://trescortbayanlar.com/umraniye-escort/">ümraniye escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.kadikoyetstur.com">kadıköy escort</a> <a title="göztepe escort" href="http://www.kadikoyetstur.com/kategori/goztepe-escort/">göztepe escort</a> <a title="erenköy escort" href="http://www.kadikoyetstur.com/kategori/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.mozaka.com">maltepe escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.mozaka.com/semt/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.mozaka.com/semt/kartal-escort/">kartal escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.mozaka.com/semt/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.mozaka.com/semt/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.mozaka.com/semt/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.mozaka.com/semt/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net">pendik escort</a> <a title="gebze escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="gülsuyu escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/maltepe-escort/gulsuyu-escort/">gülsuyu escort</a> <a title="batı escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/bati-escort/">batı escort</a> <a title="velibaba escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/velibaba-escort/">velibaba escort</a> <a title="kaynarca escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/kaynarca-escort/">kaynarca escort</a> <a title="bostancı escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/escort-bostanci/">bostancı escort</a> <a title="beykoz escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/beykoz-escort/">beykoz escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.escortborsasi.com">kartal escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.escortsecret.com">bostancı escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.escortlabel.com">kartal escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://www.umraniyeescortbayan.net">ümraniye escort</a> <a title="izmir escort" href="http://www.laxescort.com">izmir escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.istanbulescorttu.com">anadolu yakası escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.escortbaran.com">anadolu yakası escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://www.escortbaran.com">ümraniye escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.istanbulescorttu.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.kurtkoyescortbayan.com">kurtköy escort</a> <a title="ankara escort" href="http://www.tpolice.com">ankara escort</a> <a title="izmir escort" href="http://www.laxescort.com">izmir escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.ozelescortlar.net/kategori/bayan-escort-anadolu-yakasi/">anadolu yakası escort</a> <a title="samsun escort" href="http://www.gercek100.com">samsun escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.bostanciorospu.com">bostancı escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.maltepeeskortkiz.com">maltepe escort</a> <a title="ataşehir escort" href="https://www.atasehirescortlari.com">ataşehir escort</a> <a title="ümraniye escort" href="https://www.atasehirescortlari.com">ümraniye escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.atasehireskortlar.com">ataşehir escort</a> <a title="erenköy escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="kadıköy escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="gebze escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com">kadıköy escort</a> <a title="göztepe escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com/ilce/goztepe-escort/">göztepe escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.pendikeskortkiz.com">pendik escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.pendikeskortkiz.com/escortsemti/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com/ilce/uskudar-escort/">kurtköy escort</a> <a title="istanbul escort" href="http://www.escortredzone.com">istanbul escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/">anadolu yakası escort</a> <a title="tuzla escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/tuzla-escort/">tuzla escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="erenköy escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/bostanci-escort/">bostancı escort</a> <a title="avrupa yakası escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/">avrupa yakası escort</a> <a title="avcılar escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/avcilar-escort/">avcılar escort</a> <a title="beylikdüzü escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/beylikduzu-escort/">beylikdüzü escort</a> <a title="florya escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/florya-escort/">florya escort</a> <a title="eve gelen escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/escort-bayan/eve-gelen-escort/">eve gelen escort</a> <a title="masaj yapan escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/masaj-yapan-escort/">masaj yapan escort</a> <a title="sex hikaye" href="http://www.sexhikayesi.info">sex hikaye</a> <a title="yeni seks hikaye" href="http://www.yenisexhikaye.com">yeni seks hikaye</a> <a title="gerçek sex hikaye" href="http://www.renklihikayeler.com">gerçek sex hikaye</a> <a title="seks hikaye" href="https://gerceksexhikaye.com">seks hikaye</a> <a title="seks hikayeleri" href="https://sexhikaye.live">seks hikayeleri</a> <a title="porno hikaye" href="https://www.ateslisekshikayeleri.com">porno hikaye</a> <a title="türk porno" href="https://doedaporn.com">türk porno</a> <a title="porn watch" href="https://pornwatchandstroyread.com">porn watch</a> <a title="porno" href="https://pornozi.com">porno</a> <a title="free porn" href="https://www.epornoworld.com">free porn</a> <a title="porn videos" href="http://www.godzillox.com">porn videos</a> <a title="real porn" href="http://www.realporn.info">real porn</a></div>