FAPA 2016 “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health” บูรณาการภูมิปัญญาเภสัชกรรมแห่งเอเชีย เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าในสากล

FAPA 2016 “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health” บูรณาการภูมิปัญญาเภสัชกรรมแห่งเอเชีย เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าในสากล

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 26 หรือ FAPA 2016 ภายใต้หัวข้อ “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health” (บูรณาการภูมิปัญญาเภสัชกรรมแห่งเอเชีย เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าในสากล) ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งถือว่ามากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหมด นับเป็นความภาคภูมิใจในศักยภาพของประเทศไทยที่มีความสามารถในการจัดงานประชุมยิ่งใหญ่ในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพของการจัดการศึกษา การค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการบูรณาการภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์เพื่อประชาชน ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ร่วมวิชาชีพในทวีปเอเชีย

สำหรับ FAPA หรือ Federation of Asian Pharmaceutical Association หรือสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 เป็นองค์กรความร่วมมือของเภสัชกรทั่วทวีปเอเชียรวม 5 ประเทศ คือ Pharmaceutical Society of Hong Kong, Japan Pharmaceutical Association, Pakistan Pharmaceutical Association, Philippines Pharmaceutical Association และ Pharmaceutical Association of Thailand under Royal Patronage หรือเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การประชุมสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 26 หรือ FAPA 2016 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health” (บูรณาการภูมิปัญญาเภสัชกรรมแห่งเอเชีย เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าในสากล) เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพของภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย ซึ่งก็คือการใช้ยาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ประจักษ์ สอดรับกับกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดให้คณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา นำยาสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ ลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ และยังสามารถส่งออกได้อีกทางหนึ่ง 

โดยในการประชุม FAPA 2016 จะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 600 ผลงาน โดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ทั่วโลกมีที่การค้นพบแล้วกว่า 500,000 ชนิด ในจำนวนนี้ประมาณ 5,000 ชนิดที่ค้นพบในประเทศไทย ซึ่งมีประโยชน์ทางยาอย่างมากมาย นับเป็น 10% ของสมุนไพรที่พบทั่วโลก ประเทศไทยจึงถือเป็นแหล่งสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

“ประเทศไทยได้เปรียบในแง่มีภูมิปัญญาด้านสมุนไพรที่ใช้กันมาช้านาน และเภสัชกรไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก มั่นใจว่าการจัดการประชุมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบทบาทแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้บริโภคทุกคนอย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะมีเภสัชกรจากประเทศสมาชิก 18 ประเทศในเอเชียเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 1,500 คน” ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย กล่าว

ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม อุปนายกฝ่ายการต่างประเทศ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า หัวข้อการประชุมซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในการประชุมครั้งนี้คือ “สมุนไพร: ทางรอดของมนุษยชาติกับบทบาทเภสัชกร” โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เนื่องจากในปัจจุบัน 70% ของยาแผนปัจจุบันมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่อีก 30% เป็นการผลิตในประเทศไทย ซึ่งถึงแม้จะผลิตในประเทศไทย แต่ส่วนผสมก็นำเข้ามาแทบทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่ายาแผนปัจจุบันนั้นนำเข้าจากต่างประเทศแทบจะ 100% แต่สมุนไพรปลูกในประเทศไทย ทำการศึกษาวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้กับคนไทย เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำที่ไม่มีวันขาดแคลน ในการประชุมครั้งนี้จึงมีการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ตั้งแต่การวิจัยจนกระทั่งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน   

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้ยาสมุนไพรได้รับการยอมรับและตระหนักรู้ว่าสมุนไพรคือทางรอดของมวลมนุษยชาติโดยแท้จริง อันที่จริงแล้วประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบและสารตั้งต้นในการผลิตยาแผนปัจจุบันมานานแล้ว สารต่าง ๆ ที่มีใช้กันอยู่ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการสังเคราะห์เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ และยังคงมีการค้นคว้าวิจัยหาตัวยาจากสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง โดยที่สมุนไพรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งเป็นยาบำรุง ป้องกันความเสื่อม ป้องกันโรคเรื้อรัง ปรับสมดุลของธาตุ ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้บรรเทาปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในปัจจุบัน มักเกิดจากการใช้ยาฟุ่มเฟือย เชื้อดื้อยา การแพ้ยา ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า แม้ขณะที่มนุษย์ต้องประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ หรือในภาวะวิกฤติ สมุนไพรก็ยังเป็นทางรอดของมนุษยชาติอยู่นั่นเอง เภสัชกรในฐานะบุคลากรสาธารณสุขด้านยาและสมุนไพร นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ และปัจจุบันทั่วโลกก็ได้ให้การยอมรับในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและสมุนไพรไทยเป็นอย่างมาก

“ประเทศไทยคือดินแดนมหัศจรรย์ เป็นแหล่งรวมของสมุนไพร จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่การประชุม FAPA 2016 หยิบยกหัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรมาเป็นทางรอดของมนุษยชาติ ก่อประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข ปัจจุบันประเทศไทยมีสมุนไพรที่เก็บรวบรวมแล้วกว่า 5,000 ชนิด จึงถึงเวลาแล้วที่จะทำให้คนในสังคมได้เห็นคุณค่าของสมุนไพร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้ประกาศศักดาบทบาทของเภสัชกรที่มีต่อการพัฒนาจากภูมิปัญญาของเอเชียซึ่งเป็นทางรอดของมนุษยชาติ” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าว 

ทั้งนี้ขอเชิญชวนเภสัชกรไทยและคนไทยทุกคนร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับเภสัชกรกว่า 1,500 คน จากหลากหลายประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปลุกพลังเภสัชกรไทยหนึ่งเดียวเพื่อคนไทยทุกคน พบกันที่ การประชุมสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 26 หรือ FAPA 2016 ภายใต้หัวข้อ “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health” ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมไทย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมไทยและประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2712-1627-8, 0-2391-6243 โทรสาร 0-2390-1987 E-mail: info@fapa2016.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.fapa2016.com  

 

<div style="display:none;"><a title="kartal escort" href="http://qeyik.net">kartal escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/umraniye-escort/">ümraniye escort</a> <a title="şerifali escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/umraniye-escort/serifali-escort/">şerifali escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://qeyik.net/kategori/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="tuzla escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/tuzla-escort/">tuzla escort</a> <a title="pendik escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://qeyik.net/kategori/anadolu-yakasi-escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="sex hikaye" href="http://qeyik.net/kategori/sex-hikaye/">sex hikaye</a> <a title="kartal escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com">kartal escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="gebze escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.kartalescortkizlar.com/escort-semtleri/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="escort bayan" href="http://www.turkescortbayan.com">escort bayan</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/anadolu-yakasi-escort/">anadolu yakası escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/atasehir-escort-bayan/">ataşehir escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/anadolu-yakasi-escort/bostanci-escort-bayan/">bostancı escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="ereğli escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/eregli-escort/">ereğli escort</a> <a title="bismil escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bismil-escort/">bismil escort</a> <a title="ankara escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/ankara-escort/">ankara escort</a> <a title="alaplı escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/alapli-escort/">alaplı escort</a> <a title="musabeyli escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/musabeyli-escort/">muasabeyli escort</a> <a title="buca escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/buca-escort/">buca escort</a> <a title="dikmen escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/dikmen-escort/">dikmen escort</a> <a title="etimesgut escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/etimesgut-escort/">etimesgut escort</a> <a title="bodrum escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bodrum-escort/">bodrum escort</a> <a title="bosna escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/bosna-escort/">bosna escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="ataköy escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/avrupa-yakasi-escort/atakoy-escort-bayan/">ataköy escort</a> <a title="beylikdüzü escort" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/avrupa-yakasi-escort/beylikduzu-escort/">beylikdüzü escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="https://trescortbayanlar.com">anadolu yakası escort</a> <a title="bostancı escort" href="https://trescortbayanlar.com/bostanci-escort/">bostancı escort</a> <a title="kadıköy escort" href="https://trescortbayanlar.com/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="ataşehir escort" href="https://trescortbayanlar.com/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="kartal escort" href="https://trescortbayanlar.com/kartal-escort/">kartal escort</a> <a title="maltepe escort" href="https://trescortbayanlar.com/maltepe-escort/">maltepe escort</a> <a title="ümraniye escort" href="https://trescortbayanlar.com/umraniye-escort/">ümraniye escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.kadikoyetstur.com">kadıköy escort</a> <a title="göztepe escort" href="http://www.kadikoyetstur.com/kategori/goztepe-escort/">göztepe escort</a> <a title="erenköy escort" href="http://www.kadikoyetstur.com/kategori/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.mozaka.com">maltepe escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.mozaka.com/semt/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.mozaka.com/semt/kartal-escort/">kartal escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.mozaka.com/semt/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.mozaka.com/semt/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.mozaka.com/semt/atasehir-escort/">ataşehir escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.mozaka.com/semt/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net">pendik escort</a> <a title="gebze escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="gülsuyu escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/maltepe-escort/gulsuyu-escort/">gülsuyu escort</a> <a title="batı escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/bati-escort/">batı escort</a> <a title="velibaba escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/velibaba-escort/">velibaba escort</a> <a title="kaynarca escort" href="http://www.pendikescortkizlar.net/semt/pendik-escort/kaynarca-escort/">kaynarca escort</a> <a title="bostancı escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/escort-bostanci/">bostancı escort</a> <a title="beykoz escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/beykoz-escort/">beykoz escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.escortborsasi.com">kartal escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.escortsecret.com">bostancı escort</a> <a title="kartal escort" href="http://www.escortlabel.com">kartal escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://www.umraniyeescortbayan.net">ümraniye escort</a> <a title="izmir escort" href="http://www.laxescort.com">izmir escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.istanbulescorttu.com">anadolu yakası escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.escortbaran.com">anadolu yakası escort</a> <a title="ümraniye escort" href="http://www.escortbaran.com">ümraniye escort</a> <a title="çekmeköy escort" href="http://www.istanbulescorttu.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/cekmekoy-escort/">çekmeköy escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.kurtkoyescortbayan.com">kurtköy escort</a> <a title="ankara escort" href="http://www.tpolice.com">ankara escort</a> <a title="izmir escort" href="http://www.laxescort.com">izmir escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.ozelescortlar.net/kategori/bayan-escort-anadolu-yakasi/">anadolu yakası escort</a> <a title="samsun escort" href="http://www.gercek100.com">samsun escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.bostanciorospu.com">bostancı escort</a> <a title="maltepe escort" href="http://www.maltepeeskortkiz.com">maltepe escort</a> <a title="ataşehir escort" href="https://www.atasehirescortlari.com">ataşehir escort</a> <a title="ümraniye escort" href="https://www.atasehirescortlari.com">ümraniye escort</a> <a title="ataşehir escort" href="http://www.atasehireskortlar.com">ataşehir escort</a> <a title="erenköy escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="kadıköy escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="gebze escort" href="https://www.bostanciescort34.com/ad-category/gebze-escort/">gebze escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com">kadıköy escort</a> <a title="göztepe escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com/ilce/goztepe-escort/">göztepe escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.pendikeskortkiz.com">pendik escort</a> <a title="kurtköy escort" href="http://www.pendikeskortkiz.com/escortsemti/kurtkoy-escort/">kurtköy escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.kadikoyeskortkiz.com/ilce/uskudar-escort/">kurtköy escort</a> <a title="istanbul escort" href="http://www.escortredzone.com">istanbul escort</a> <a title="anadolu yakası escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/">anadolu yakası escort</a> <a title="tuzla escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/tuzla-escort/">tuzla escort</a> <a title="üsküdar escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/uskudar-escort/">üsküdar escort</a> <a title="pendik escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/pendik-escort/">pendik escort</a> <a title="kadıköy escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/kadikoy-escort/">kadıköy escort</a> <a title="erenköy escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/erenkoy-escort/">erenköy escort</a> <a title="bostancı escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/anadolu-yakasi-escort/bostanci-escort/">bostancı escort</a> <a title="avrupa yakası escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/">avrupa yakası escort</a> <a title="avcılar escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/avcilar-escort/">avcılar escort</a> <a title="beylikdüzü escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/beylikduzu-escort/">beylikdüzü escort</a> <a title="florya escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/avrupa-yakasi-escort/florya-escort/">florya escort</a> <a title="eve gelen escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/escort-bayan/eve-gelen-escort/">eve gelen escort</a> <a title="masaj yapan escort" href="http://www.escortredzone.com/ilceler/masaj-yapan-escort/">masaj yapan escort</a> <a title="sex hikaye" href="http://www.sexhikayesi.info">sex hikaye</a> <a title="yeni seks hikaye" href="http://www.yenisexhikaye.com">yeni seks hikaye</a> <a title="gerçek sex hikaye" href="http://www.renklihikayeler.com">gerçek sex hikaye</a> <a title="seks hikaye" href="https://gerceksexhikaye.com">seks hikaye</a> <a title="seks hikayeleri" href="https://sexhikaye.live">seks hikayeleri</a> <a title="porno hikaye" href="https://www.ateslisekshikayeleri.com">porno hikaye</a> <a title="türk porno" href="https://doedaporn.com">türk porno</a> <a title="porn watch" href="https://pornwatchandstroyread.com">porn watch</a> <a title="porno" href="https://pornozi.com">porno</a> <a title="free porn" href="https://www.epornoworld.com">free porn</a> <a title="porn videos" href="http://www.godzillox.com">porn videos</a> <a title="real porn" href="http://www.realporn.info">real porn</a></div>