คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมวิชาการ “Rational Drug Use: Opportunities and Strength of Clinical Pharmacists in 2017”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมวิชาการ “Rational Drug Use: Opportunities and Strength of Clinical Pharmacists in 2017”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Rational Drug Use: Opportunities and Strength of Clinical Pharmacists in 2017” ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้สามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม และมีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้

.ดร.ภก.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการเรียนการสอนย่างเข้าสู่ปีที่ 11 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งจัดการเรียนการสอนในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพียงสาขาเดียว มุ่งเน้นการผลิตเภสัชกรดูแลผู้ป่วยทางด้านการใช้ยาในโรงพยาบาลและร้านยา นอกเหนือจากการเรียนการสอน การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั้งในโรงพยาบาล ร้านยา และชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของการปฏิบัติงานของอาจารย์ การจัดกิจกรรมในชุมชน การเผยแพร่บทความสำหรับการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกร และในปีนี้ได้เพิ่มเติมการจัดงานประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรในหัวข้อของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริการวิชาการสำหรับเภสัชกรในวงกว้างมากขึ้น

สำหรับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลคือ การที่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ ในขนาด ความถี่และระยะเวลาในการรักษาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก โดยต้องมีความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายคือเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ มีประสิทธิผลทางคลินิกจากหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่น่าเชื่อถือ ไม่เป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ในปัจจุบันมีการศึกษาที่พบว่ายังมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในอัตราที่สูง นำไปสู่ปัญหาทั้งต่อบุคคล คือตัวผู้ป่วย และเป็นปัญหาสาธารณสุข ยกตัวอย่างของกรณีการใช้ยาฆ่าเชื้อ การเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistance) มากขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งใช้ ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาที่มีราคาสูงขึ้น และเพิ่มอัตราของการนอนในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น รวมถึง (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการบรรจุให้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้วยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เห็นสมควรจัดให้มี การประชุมวิชาการเรื่อง “Rational Drug Use: Opportunities and Strength of Clinical Pharmacists in 2017” ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้สามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม และมีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้

โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นรูปแบบการบรรยาย ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลัก

ส่วนแรก แนวคิดของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามนโยบายแห่งชาติด้านยา เริ่มที่แนวคิดที่สำคัญสำหรับเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย บรรยายโดย รศ.ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การพัฒนาระบบยาให้มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายร่วมกับ ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมด้านวิชาการ และหัวหน้างานวิชาการเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช และการประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บรรยายโดย ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง อาจารย์ประจำจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากกลุ่มยา หรือโรคระบบต่าง ๆ เช่น การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดชนิดรับประทาน การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต ยาปฏิชีวนะสำหรับโรคติดเชื้อระบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการทำงานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากคณาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหิดล

            อ.ดร.ภก.สุวภาพ กล่าวอีกว่า จุดสำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคที่พบได้บ่อยในโรงพยาบาลและร้านยา ประกอบด้วย การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และท้องเสียจากการติดเชื้อ ซึ่งปัจจุบันพบว่าเกิดปัญหาของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            ทั้งนี้คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มเป้าหมายของการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ เภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 150 คน จะสามารถนำความรู้ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบันไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายให้ได้รับประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัยจากการใช้ยาปฏิชีวนะสูงที่สุด และสามารถพัฒนาแนวทางการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างเป็นระบบในโรงพยาบาล

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/CS99ou ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่การลงทะเบียนออนไลน์ได้ หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง QR code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ภก.กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทรศัพท์ 0-2867-8000 ต่อ 5401