อย. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2556

อย. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2556
วางระบบยา
-สุขภาพ...ก้าวต่อไปของประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้เน้นเรื่อง ยา ภายใต้แนวคิด ระบบยา & ระบบสุขภาพ...ก้าวต่อไปของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสนอแนวคิดมุมมองเชิงนโยบายวิชาการและเทคนิคการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นให้เกิดความคิดสู่การวิจัยใหม่ ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรหลักของประเทศในการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยการควบคุม กำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลัก 8 ฉบับ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าด้านวิทยาการ ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนควรจะมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย เพื่อร่วมกันทำงานได้อย่างสอดประสานโดยไร้รอยต่อระหว่าง “สิ่งที่รู้”

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การส่งเสริมให้เกิดระบบสุขภาพที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการควบคุม กำกับดูแล รวมทั้งการคัดเลือก การกระจาย การใช้ และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีด้วย ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้เน้นเรื่อง ยา ภายใต้แนวคิด ระบบยา & ระบบสุขภาพ...ก้าวต่อไปของประเทศไทย โดยสอดประสานกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสนอแนวคิดทั้งมุมมองเชิงนโยบาย วิชาการ และเทคนิคการดำเนินงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นให้เกิดความคิดสู่การวิจัยใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศชาติต่อไป

นพ.ประดิษฐ กล่าวต่ออีกว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในงานดังกล่าว เป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาจากผู้เกี่ยวข้องทุกสาขา และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประชาชน”

หัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ พัฒนาคนสู่การสาธารณสุขไทย...อย่างไรดี?, เหลียวหลัง แลหน้า ระบบยาไทย, การใช้ยาไม่สมเหตุผล, ควบคุมอย่างไรจึงได้ยาปลอดภัย, อุตสาหกรรมยา...ความเชื่อมั่นและการพัฒนาสู่สากล, ราคายาและการเข้าถึง และมองรอบด้านการใช้ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา

“ในโอกาสนี้จึงอยากเรียนเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ รวมถึงผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในเรื่องของระบบยาและระบบสุขภาพ ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่การมีระบบสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป” นพ.ประดิษฐ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนได้ที่ www.fda.moph.go.th/annualmeeting2013 ภาครัฐ ฟรีค่าลงทะเบียน ส่วนภาคเอกชน หากสมัครภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จะได้รับสิทธิค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ หลังจากนั้นชำระค่าลงทะเบียนราคาปกติ และสิทธิพิเศษของผู้นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม