คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดงานประชุมวิชาการ “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดงานประชุมวิชาการ “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ”

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใต้เรื่อง “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
        
ภญ.ผศ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเลขานุการชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจึงถือว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการวินิจฉัย การป้องกัน การดูแล และการแก้ไขปัญหาในการรักษาสุขภาพ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ จึงจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความเข้าใจในการดูแลและสร้างแนวทางการป้องกันโรคของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในวิชาชีพ

         ภก.อ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาชีพ ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงรูปแบบการประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้น 2 วัน มีทั้งการปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย และการบรรยายให้ความรู้โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่
            - โภชนาการในผู้สูงอายุ โดย พ.อ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หัวข้อนี้จะเน้นเกี่ยวกับหลักโภชนาการของผู้สูงอายุว่าควรจะได้รับสารอาหารอะไรบ้าง อีกทั้งการเน้นสารอาหารที่ขาดและการเสริมสร้างสารอาหาร ซึ่งจะเหมาะสำหรับเภสัชกรในการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปอีกด้วย
            - Neurodegenerative diseases: update on pathophysiology and pharmacotherapy โดย ภก.ผศ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ภก.อ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องโรคความเสื่อมของระบบประสาทซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตสัดส่วนของคนที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม หรือโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ

         - การใช้สมุนไพรในผู้สูงอายุ โดย ภก.ปรีชา หนูทิม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ภก.ธนินทร อุดมสินานนท์ โรงพยาบาลกาบเชิง ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการใช้สมุนไพร ซึ่งในหัวข้อนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รู้ว่าควรจะใช้สมุนไพรตัวไหนที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
            - Cancer: update on pathophysiology and pharmacotherapy โดย ภก.ผศ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ภก.ผศ.ดร.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับกลไกของการเกิดโรคมะเร็ง การรักษาด้วยยา เพราะโรคมะเร็งก็สามารถพบได้บ่อยขึ้นในผู้สูงอายุ เนื่องจากเซลล์มีการทำงานที่ผิดพลาดมากขึ้น

         - การสร้างคุณค่าชีวิต และความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เป็นส่วนของหัวข้อในตอนเช้าของการประชุมวันที่ 2 ซึ่งจะฟังสบาย ๆ นำเสนอแง่คิดเกี่ยวกับสุขภาพใจซึ่งต้องควบคู่กับสุขภาพกาย เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

            - Update on pharmacotherapy for infectious diseases in the elderly โดย ภก.รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภก.อ.ธนวัฒน์ ฉัตรทวีลาภ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ หัวข้อสุดท้ายของงานประชุมจะเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ โดยจะเน้นการรักษาด้วยการใช้ยาเป็นหลัก เนื่องจากโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุนั้นจัดการได้ยากจากหลายสาเหตุปัจจัย เช่น ผู้ป่วยต้องใช้ยาหลายชนิด ผู้ป่วยมีโรคต่าง ๆ ร่วม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการทำงานในร่างกาย

            นอกจากหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจในงานประชุมครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการคืนสู่เหย้าในช่วงเย็นของงานประชุมวันแรก เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้แก่คณาจารย์อาวุโสซึ่งเกษียณอายุไปแล้ว และผู้มีคุณูปการแก่คณะและศิษย์เก่าเภสัชฯ เป็นอย่างมาก ภญ.ผศ.ดร.ทศวรรณ กล่าวเพิ่มเติม

         ภก.อ.ดร.ปวริศ ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 จะได้รับว่า “ผู้เข้าร่วมงานประชุมจะตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพราะสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอัพเดทและทบทวนความรู้ในเรื่องของการรักษาโรค การป้องกันโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ”

            “อยากเชิญชวนเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ นอกจากประโยชน์ที่เห็นได้ชัดในหลาย ๆ ด้านแล้ว งานประชุมนี้ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมในแง่มุมอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และสุดท้ายฝากถึงศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ อยากเชิญชวนให้มาร่วมงานประชุม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทางชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ ได้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความภาคภูมิใจของบรรดาศิษย์เก่า” ภญ.ผศ.ดร.ทศวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

         สำหรับงานประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน เป้าหมายหลักก็คือ เภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทุกมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ นอกจากนี้เภสัชกรผู้เข้าร่วมงานประชุมจะได้รับ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) จำนวน 10 หน่วยกิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.ดวงพร ลีนานุพันธุ์ โทรศัพท์ 081-753-2816 หรือ E-mail: alumnipharmsu@gmail.com