อย. ออกประกาศฯ การแสดงค่า SPF, PFA, PA บนฉลากเครื่องสำอางกันแดด

อย. ออกประกาศฯ การแสดงค่า SPF, PFA, PA บนฉลากเครื่องสำอางกันแดด

          นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เคยสำรวจค่า SPF: เอสพีเอฟ ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ขายอยู่ในท้องตลาดเมื่อปี พ.ศ. 2549-2550 พบการแสดงค่า เอสพีเอฟ หรือค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวีที่ไม่ถูกต้องตามที่ระบุบนฉลาก และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้บริโภคเกิดการเข้าใจผิด และเลือกใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น อย. จึงออกประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง “การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด” โดยกำหนดการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการกล่าวอ้างค่า SPF (เอสพีเอฟ) ซึ่งก็คือ ค่าที่แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการไหม้แดงของผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสรังสียูวี, ค่า PFA (พีเอฟเอ) คือ ค่าที่แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการดำคล้ำของผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสรังสียูวีเอ และค่า PA (พีเอ) คือ ค่าที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแห่งประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดขึ้นแทนการใช้ค่า PFA โดยฉลากเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดจะต้องแสดงระดับหรือค่าความสามารถในการป้องกันรังสี ยูวี (SPF) หรือรังสียูวีเอ (PFA หรือ PA) ดังนี้

1. การแสดงค่า SPF ที่มีค่าการป้องกันรังสียูวีอยู่ระหว่าง 6-50 ให้แสดงระดับหรือค่า SPF ตามจริง กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี เป็นตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 50 ให้แสดง “SPF 50+” ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบหรือมีผลการทดสอบได้ค่าการป้องกันรังสียูวีต่ำกว่า 6 ไม่ให้แสดงข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด

2. การแสดงค่า PFA หรือ PA ที่แสดงถึงการป้องกันรังสียูวีเอ โดยให้แสดงระดับ สัญลักษณ์ หรือค่าความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่า PA+, PA++, PA+++ และ PA++++ หมายถึงประสิทธิภาพระดับต่ำ กลาง สูง และสูงมาก

            ถ้ามีการแสดงค่าความสามารถในการกันน้ำ ต้องผ่านการทดสอบโดยวิธีตามมาตรฐานสากล และแสดงระดับของประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดที่ผ่านการทดสอบกันน้ำรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 40 นาที ให้แสดงค่าว่า Water resistance หรือ Water resistance (40) ถ้ากันน้ำรวมเป็นเวลา 80 นาที ให้แสดงค่าว่า Very water resistance หรือ Very water resistance (80)

โดยประกาศฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายที่ได้รับใบรับแจ้งเครื่องสำอางควบคุมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

 

 

 

eurobahis kiralama